Aktuality
30.09.2019
XI. výroční odborná konference SAK

Zveme Vás k účasti na 11. výroční odborné konferenci SAK

 

"Aktuality v řízení bezpečí zdravotní péče (Prevence infekcí při poskytování zdravotní péče a Prevence rizik ve zdravotnictví)"


Konference proběhne 30. 9. 2019
od 9:00 do 17:00 hodin v Orea Hotelu Pyramida v Praze.


11.04.2019
Odborná konference ProCare a Sveta zdravia - Každý deň k vyššej kvalite

Ve dnech 11. – 12. 4. 2019 proběhla v hotel Bellevue ve Vysokých Tatrách na Slovensku odborná konference ProCare a Sveta zdravia pod názvem Každý deň k vyššej kvalite.

Anketa

Archív anket »

Dotazy na organizační stránku akreditace SAK, o.p.s.

Zde naleznete odpovědi na často kladené dotazy týkající se Spojené akreditační komise a akreditace obecně.

 • Jaký je přínos akreditace pro akreditované zařízení?

  Toto je nejčastější otázka pokládaná především zdravotníky. Obecně platí, že jakýkoli systém řízení kvality zavedený ve zdravotnické organizaci zvyšuje míru bezpečí poskytované péče a její kvality. Tím, že dojde ke standardizaci – tedy k přesnému popisu vybraných (obvykle rizikových) procesů – například podávání léků, předanestetické vyšetření apod. – zvýší se pravděpodobnost, že pracovníci budou tyto procesy provádět stejným způsobem – minimalizuje se nežádoucí variabilita.


  Pravdou je, že při zahájení přípravy k akreditaci zjišťuje řada zařízení, že se v nich nedodržuje národní legislativa – ať se to týká vedení dokumentace, ordinace léčiv, jejich skladování, hygienických požadavků, personalistiky, požadavků na bezpečnost přístrojové techniky a další. Akreditační standardy nastavují v tomto případě jakési „inventurizační zrcadlo“ , pomocí kterého lze velmi přesně mapovat rezervy v daném zařízení a napravit je v závislosti na tom, jak je riziková příslušná paralegální činnost.


  Z popsaného hlediska se v akreditovaných zařízeních zvýší transparentnost zejména v oblasti klinických procesů – jasně se stanoví představy o indikacích k přijetí, propuštění či překladu, stanoví se minimální rozsah dokumentace poskytnuté péče, popíše se spektrum a časová dostupnost konsiliárních vyšetření, laboratorních a zobrazovacích vyšetření atd.


  V ČR není t.č. mechanismus, který by zajistil vyšší úhradu ze zdrojů zdravotního pojištění akreditovaným či certifikovaným zařízením. Je pravdou, že zdravotní pojišťovny takový přístup již oznamují, i to, že v zahraničí je celkem rozšířen, zatím však přímý ekonomický přínos akreditace nelze mezi jejími výhodami uvést.


  Úspěch v akreditačním procesu slouží řadě zařízení jako silný nástroj pro vyjednávání se zřizovateli (v řadě případů zřizovatelé akreditační proces sami hradili) i dalšími subjekty např. při rozhodování o investicích.

 • Je třeba podávat přihlášku k akreditaci na začátku přípravy?

  Nikoliv. Pokud se rozhodnete začít s přípravou k akreditaci, nemusíte o tom nijak informovat SAK. Pokud máte zájem o pomoc a chtěli byste využít našich konzultačních služeb, pak postačí objednávka před aktuální konzultační návštěvou. Přihlášku k akreditaci zašlete až ve chvíli, kdy se cítíte připraveni k akreditačnímu šetření a máte představu o jeho termínu, a to alespoň 2 měsíce před tímto termínem.

 • Lze si od SAK, o.p.s., objednat akreditaci na klíč?

  Je žádoucí, aby se každé zařízení připravovalo co nejvíce samostatně. Na procesu řízení kvality péče a bezpečí pacientů se podílí všichni zaměstnanci a je tedy správné, aby se také zapojili do přípravy k akreditaci. Národní akreditační standardy a jejich nově vypracovaná metodika naplnění jsou formulovány dostatečně srozumitelně pro personál zdravotnických zařízení, takže přípravu k akreditaci lze zvládnout pouze s minimální pomocí zvenčí. SAK, O.P.S, nabízí konzultační služby a vzdělávací semináře (více v rubrikách „dokumenty/konzultace“ a „ceník služeb/konzultace“). Akreditaci na klíč jako formu přípravy ale SAK, O.P.S, zásadně odmítá. 

 • Jak dlouho se bude naše zařízení k akreditaci připravovat?

  Velmi záleží na velikosti zařízení, na stupni připravenosti v daném okamžiku, na organizaci přípravy a mnoha dalších faktorech. Dle našich zkušeností se lze připravit k akreditaci v období od osmi měsíců do dvou let.  

 • Jak se národní akreditační standardy staví k plnění národní legislativy?

  Akreditační standardy jasně hovoří o tom, že respektování obecně platných zákonů a norem je podmínkou splnění akreditačních požadavků, že dané zařízení musí mít fungující proces sledování změn v legislativě a jejich zapracování do svých vnitřních předpisů. U některých standardů je platná legislativa jejich integrální součástí, jiné legislativa nijak neupravuje.  

 • Jaký je rozdíl mezi akreditací národní a mezinárodní?

  Jedná se o dva rozdílné produkty poskytované různými organizacemi, které kromě stejného základního principu (akreditační standardy) nemají nic společného. 

 • Kolik stojí samotné akreditační šetření? Lze alespoň přibližně vyčíslit náklady spojené s přípravou na akreditaci?

  Na těchto internetových stránkách (ceník služeb/akreditace) je jednoduchá tabulka, kterou když vyplníte, ihned se můžete podívat, kolik by vaše zdravotnické zařízení případné akreditační šetření stálo.


  Nutnost naplnění akreditačních standardů a především národní legislativy však může indukovat některé další náklady, a to především v oblasti zajištění bezpečného prostřední pro pacienty a personál.

 • Management nemocnice uvažuje o získání národní akreditace. Čím bychom měli začít?

  Doporučujeme začít organizačními opatřeními, tedy výběrem osoby, která bude celý proces přípravy koordinovat a následným jmenováním týmu, který si již rozdělí dílčí úkoly.


  Při zahájení přípravy na akreditaci lze použít Metodiku plnění národních akreditačních standardů (ke stažení v rubrice materiály/akreditace) jako nástroj manažerské inventury vašeho zařízení – standardy pak lze rozdělit do tří skupin :
      a) standardy, které nemocnice zcela naplňuje,
      b) standardy, které nemocnice částečně naplňuje,
      c) standardy, které nemocnice nenaplňuje.
   

  Ze skupin b) a c) pak doporučujeme vybrat k prioritnímu řešení ty standardy, které upravují činnosti potencionálně rizikové pro pacienta nebo personál (např. podávání léků, dokumentace perioperační péče, vedení zdravotnické dokumentace, práva pacientů apod.).

 • Jak dlouho platí udělení národní akreditace, je stanovena nějaká doba pro reakreditaci?

  Národní akreditace je udělována na 3 roky. Zdravotnické zařízení, pokud si chce zachovat statut „akreditováno“, musí projít reakreditačním šetřením každé tři roky.

 • Jak status akreditovaného zařízení ovlivní případná změna jeho organizační struktury?

  Je logické, že při zásadní změně spektra poskytovaných služeb, počtu lůžek nebo jiné změně (například sloučení akreditované a neakreditované nemocnice do jednoho zařízení) se SAK, o.p.s., nemůže dále zaručit za kvalitu a bezpečí zařízení jako celku. Proto SAK požaduje po akreditovaných organizacích, aby tento typ změn hlásila sekretariátu SAK, která rozhodne o dalším postupu. SAK pak vydá jeden z následujících výroků:
      a) Změna je nevýznamná, akreditace dále platí;
      b) Změna je významná, SAK provede akreditační šetření pouze v „nových“ provozech;
      c) Změna je zásadní, je nutné opakovat akreditační šetření v celém zařízení;
      d) Jiný výrok v reakci na neobvyklé situace
   

  Rozhodnutí SAK v této věci též významně ovlivňuje doba, která zbývá dotyčnému zařízení do tříleté reakreditace. Pokud je zařízení například do půl roku od další reakreditace, je pravděpodobné, že k posouzení změn postačí plánované akreditační šetření a naopak.
  Povinnost hlášení změn se samozřejmě nevztahuje např. na personální změny.

 • SAK se nedávno transformovala na obecně prospěšnou společnost. Ovlivní to nějak platnost akreditačních certifikátů u zařízení akreditovaných původní SAK?

  Nikoliv, všechny akreditace jsou dále platné. SAK, o.p.s. má mimo jiné v zakladatelské smlouvě podmínku kontinuity všech vydaných certifikátů a dalších závazků směrem ke zdravotnickým zařízením.