Aktuality
30.09.2019
XI. výroční odborná konference SAK

Zveme Vás k účasti na 11. výroční odborné konferenci SAK

 

"Aktuality v řízení bezpečí zdravotní péče (Prevence infekcí při poskytování zdravotní péče a Prevence rizik ve zdravotnictví)"


Konference proběhne 30. 9. 2019
od 9:00 do 17:00 hodin v Orea Hotelu Pyramida v Praze.


11.04.2019
Odborná konference ProCare a Sveta zdravia - Každý deň k vyššej kvalite

Ve dnech 11. – 12. 4. 2019 proběhla v hotel Bellevue ve Vysokých Tatrách na Slovensku odborná konference ProCare a Sveta zdravia pod názvem Každý deň k vyššej kvalite.

Anketa

Archív anket »

Nemocnice usiluje o potvrzení kvality

26.11.2005

Prostějovský den str. 4 Prostějovsko 


Nemocnice Prostějov se přihlásila k akreditaci u Spojené akreditační komise, kterou v roce 1998 oficiálně zřídily jako garanti Asociace nemocnic České republiky a Asociace českých a moravských nemocnic. Prostějovská nemocnice byla jednou z prvních, kde byla filosofie akreditace použita jako metoda dalšího rozvoje.

 

Prostějov

O akreditaci zdravotnických zařízení se v poslední době hodně mluví. Jenže málokdo z laické veřejnosti si pod tímto pojmem dokáže představit něco konkrétního. Co vlastně akreditace nemocnice znamená a co přinese především pacientům, o tom jsme hovořili s náměstkyní ředitele pro léčebně preventivní péči Marií Marsovou a hlavní sestrou nemocnice Irenou Beckovou.

 

* Co znamená pojem akreditace ?

 

Akreditace ve zdravotnictví je proces, při němž odborná organizace hodnotí na základě předem dohodnutých standardů, čili odborných a organizačních doporučení, kvalitu poskytované péče ve zdravotnických zařízeních. Na základě tohoto šetření pak stanoví, nakolik zdravotnické zařízení splňuje požadavky soustavného zlepšování zdravotnických služeb a tím i spokojenosti pacientů. Akreditace je nejdéle zavedená a ve zdravotnictví nejvíce známá forma zevního hodnocení zdravotnických služeb. Používá standardy specificky vytvořené a rozvíjené ve zdravotnictví. Jsou členěny podle jednotlivých nejdůležitějších součástí péče a jsou pro zdravotníky srozumitelné. K přípravě jednotlivých zdravotnických zařízení používá Spojená akreditační komise speciálně připravené a vyškolené odborné konsultanty a nezávislé inspektory.

 

* Co to znamená pro zaměstnance nemocnice?

 

Předpokladem k dosažení dobrých výsledků je vysoká angažovanost řídících pracovníků a zapojení všech ostatních, změna vztahů a kultury celé organizace, vytváření podmínek pro nové způsoby práce, soustavné vzdělávání všech pracovníků v jejich odbornostech a v předpokladech optimální vzájemné součinnosti i v metodách rozvíjení kvality poskytované péče. Na všechny pracovníky jsou v zájmu zvyšování kvality zdravotní péče kladeny zvýšené pracovní i morální úkoly. Důležité je, aby všichni pracovníci pochopili své úkoly, které v konečném důsledku zlepší i výsledky a pověst nemocnice.

 

* A nyní to nejdůležitější - co přinese akreditace pacientům?

 

Právě pacienti jsou tím hlavním důvodem, proč nemocnice k akreditaci přistupuje. Jde nejen o zvýšení kvality jim poskytované zdravotní péče, ale také o přístup k pacientovi jako jedinečné osobnosti. Pacient má právo participovat na rozhodování o vlastním zdraví. K tomu ale musí dostat potřebné informace - proto se také klade velký důraz na poučení a souhlas pacienta s léčbou. Pacient a jeho příbuzní musí mít možnost klást otázky týkající se podávaných léků, operačního zákroku, musí mít informace o spektru poskytované péče v nemocnici, o počtu infekčních komplikací a podobně. Hlavními zásadami zdravotnického personálu by mělo být i to, že pacient nebude zbytečně čekat a že se zdravotník omluví, pokud se tak stane. Že se představí, pokud vejde na pokoj, zaklepe na dveře, dodržuje soukromí pacienta na pokoji, při vyšetření, na operačním sále a zachovává všechna pravidla slušnosti.

 

* Proč je pro budoucnost nemocnice získání akreditace důležité?

 

Akreditace by měla změnit kulturu celé nemocnice. Měla by zvýšit její prestiž. A to je dobré i pro samotnou nemocnici. Již dnes máme signály o tom, že zdravotní pojišťovny budou kvalitu zdravotní péče zvažovat při navazování smluv. Reálně se tedy předpokládá, že příjmy nemocnice by se mohly zvýšit. Evropská unie sice zatím nemá jednotnou soustavu záruk bezpečnosti a kvality zdravotní péče, ale už zanedlouho bude stanovena povinnost pro všechna zdravotnická zařízení prokazovat nějakou formou svou kvalitu. Pacienti by měli mít větší důvěru v zařízení, které prošlo náročnou akreditací a také by na vlastní kůži měli pocítit to, že oni jsou středem zájmu všech zaměstnanců v nemocnici. A zaměstnanci? Pro ně by tento proces měl vést k větší prestiži jejich povolání a také k lepšímu finančnímu ohodnocení. Lékařská a ošetřovatelská péče v akreditované nemocnici je na vyšší úrovni. Je dobře organizovaná, lékaři i sestry se stále vzdělávají a profesionálně rostou.

 

Foto popis| „Akreditaci nemocnice považuji za velmi důležitou především z pohledu pacienta. Je pro něho totiž nanejvýš důležité, pokud má jistotu, že se o něho v nemocnici dobře postarají, že mu bude zabezpečena kvalitní péče. A tu jistotu mu právě skýtá potvrzení nezávislé akreditační společnosti, že se v nemocnici dobře pracuje. Jinými slovy - potvrzením akreditace získáme kredit kvalitní péče o pacienty,“ říká primář interního oddělení Bohumil Černošek.
Foto autor| FOTO OLGA KATOLICKÁ

Foto popis| Staniční sestra Milena Černochová a vrchní sestra Jarmila Rychlíková při kontrole léků na interním oddělaní.

Foto autor| FOTO OLGA KATOLICKÁ
O autorovi| Připravila Olga Katolická
 

Region| Střední Morava