Aktuality
18.06.2018
Seminář - Ošetřovatelská dokumentace po novele vyhlášky č. 98/2012 Sb.

Připravovaná novela vyhlášky č. 98/2012 Sb. s sebou přináší spoustu polemik a výkladů. Kde je pravda? Seminář si klade za cíl prostřednictvím zkušených lektorů odpovědět na otázky: „Skutečně se ošetřovatelská dokumentace ruší? Co je nepodkročitelné minimum a jak zajistit bezpečí pacienta i právní bezpečí poskytovatele zdravotní péče?“


04.06.2018
MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“

MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“ pořádaný dne 4.6.2018 v prostorách 3. LF UK.


21.05.2018
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 21.5.-23.5.2018

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.

Anketa

Archív anket »

Ti, jimž na bezpečí v nemocnici záleží

27.06.2011

Medical Tribune str. 2 Nemocniční speciál 


Anketa

Bez partnerů, kteří věří myšlence zvyšování kvality v českých nemocnicích, by se žádný podobný projekt, ani ten pořádaný Krajem Vysočina, nemohl uskutečnit.

 

Zeptali jsme se jejich představitelů, co na něm oceňují především:

1. V čem vidíte největší přínos soutěže Bezpečná nemocnice a konference Dny bezpečí?
2. Domníváte se, že by obdobných akcí mělo v ČR vznikat více?
3. Jak byste jako jeden z partnerů chtěl soutěž/konferenci rozvíjet dále?

 

PhDr. Helena Jungová ředitelka Project HOPE

1. Soutěž i konference poskytují platformu pro výměnu zkušeností v oblasti, která je jednou z nejdůležitějších pro české zdravotnictví. Systém soutěže je nastaven tak, aby nejen inspiroval, ale i motivoval další zdravotnická zařízení ve zvyšování bezpečnosti poskytované péče.
2. Spíše než vznik nových podobných akcí by bylo přínosné zapojení co největšího počtu zdravotnických zařízení jak do soutěže, tak i do účasti na konferenci. Dále pak vytvoření většího prostoru pro diskusi a výměnu zkušeností v oblasti bezpečí pacientů.
3. Je v zájmu všech partnerů nastavit takové podmínky, jež povedou ke zvyšování kvality projektů přihlášených do soutěže. Zároveň by mělo mít co nejvíce zdravotnických zařízení možnost seznámit se s projekty, případně je použít ve svých zařízeních. To vše by mělo vést ke zlepšení bezpečí nemocných v českém zdravotnictví.

 

Mgr. Dana Jurásková, Ph. D., MBA prezidentka České asociace sester

1. České zdravotnictví se postupnými kroky za posledních dvacet let zaměřuje na sledování kvality a bezpečí. Podobné aktivity přinášejí nejen aktuální informace o novinkách v těchto oblastech, ale také ukazují, jak si lze s praktickými problémy poradit. Pro mnohá zařízení jsou inspirací.
2. V každém případě - ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a zejména odborná veřejnost těmito aktivitami deklarují závažnost a potřebnost sledování i zvyšování kvality a bezpečí.
3. Česká asociace sester by velmi ráda ještě více zapojila do soutěže nelékařská zdravotnická povolání. Projekty nelékařů jsou velmi praktické a efektivní a byla by škoda nezveřejnit je i formou takovéto soutěže.

 

Ing. Roman Motyka, Market Access Director Johnson & Johnson

1. Jakákoli aktivita, která se v oblasti bezpečí pacienta a zdravotníků realizuje, je jistě přínosná. V poslední době se „bezpečí“ objevuje jako ústřední téma mnoha konferencí, seminářů a setkání. Je však důležité, aby jejich kvalita nešla na úkor kvantity. Musíme se posunout z obecné roviny ke konkrétním realizacím projektů zvyšování bezpečí pacienta a kvality péče. Právě soutěž Bezpečná nemocnice je toho důkazem. Týmy přihlašují své projekty, které vycházejí z reálného prostředí a jejich každodenní praxe v daném zařízení, jsou velmi konkrétní a mohou napomoci jak pacientům, tak zdravotnickému personálu. Podstatný je nápad, chuť a síla prosadit nové myšlenky a posunout oblast bezpečí dál.
2. Určitě ano! Bezpečí pacientů i zdravotníků by mělo být pro každého hráče působícího ve zdravotním systému prioritou a jakákoli iniciativa by měla být vítána.
3. Naše společnost je partnerem soutěže Bezpečná nemocnice již druhým rokem. Naším cílem je, aby se do ní zapojilo více zdravotnických zařízení, a tím také více projektů.

 

Zkušenosti vítězů

 

Vítězným týmům všech tří ročníků soutěže Bezpečná nemocnice jsme položili následující otázky:

1. Co vás vedlo k tomu, přihlásit se do soutěže Bezpečná nemocnice?
2. Kam jste se od doby vítězství v soutěži v projektu posunuli? Zavedli jste do praxe například nové prvky či metody?
3. Máte informaci o tom, že by se některé jiné zdravotnické zařízení vaším projektem inspirovalo či ho implementovalo?
4. Doporučili byste účast v soutěži i kolegům z jiných zdravotnických zařízení?

 

Fakultní nemocnice Ostrava Zvyšování bezpečnosti zdravotnického zařízení na základě systémového řízení rizik

1. Naše nemocnice je velmi aktivní v oblasti zvyšování kvality. Protože šlo o první ročník soutěže Bezpečná nemocnice, chtěli jsme účastí v tomto projektu inspirovat i další zdravotnická zařízení, aby prosazovala zvyšování kvality českého zdravotnictví. FN Ostrava se v době vyhlášení soutěže připravovala na mezinárodní akreditaci Joint Commission International (JCI). V nemocnici se tedy musely nastavovat procesy v souladu s náročnými požadavky na bezpečnost poskytování zdravotní péče, která je neoddělitelnou součástí standardů JCI.
2. V červenci 2010 naše nemocnice získala mezinárodní akreditaci JCI. Projekt zpracovaný Ing. G. Frankovou pro soutěž Bezpečná nemocnice byl nastaven velmi univerzálně, takže jeho implementace již na konkrétní oblasti byla uplatněna i při budování systému kvality podle požadavků JCI.
3. Zpětnou vazbu o tom, že by byl projekt využit v jiné nemocnici, nemáme. Nicméně díky jeho univerzálnosti nepochybujeme o tom, že byl inspirací i pro ostatní zdravotnická zařízení.
4. Účast v soutěži je určitě přínosná pro všechny zúčastněné, neboť nejde jen o zpracování projektu, ale i o možnost setkání s lidmi, pro něž není zvyšování kvality poskytované péče jen líbivým pojmem, ale životním posláním.

 

Nemocnice Svitavy, a. s. Bezpečí pacientů souvisí s bezpečím zdravotníků

1. Hlavním důvodem byla snaha a chuť prezentovat systém řešení ochrany zdravotnického personálu z důvodu zvyšujícího se procenta nežádoucích událostí, při kterých došlo k napadení personálu agresivními nebo nespolupracujícími pacienty či návštěvníky nemocnice. Jsme a byli jsme přesvědčeni, že násilí konané na zdravotnících ohrožuje efektivní poskytování péče. Bylo pro nás velmi podstatné problém řešit a prezentovat z pohledu řízení rizik ve zdravotnictví, protože bezpečí personálu souvisí s bezpečím pacientů. V roce 2006 bylo v naší nemocnici napadeno 6,4 % zdravotníků, v roce 2007 8,6 % a v roce 2008 dokonce 13 procent. Před dvěma lety, kdy jsme projekt realizovali, bylo těchto incidentů celkem 11,3 procenta. Jistě se shodneme na rostoucí celospolečenské agresivitě, s níž souvisí i zvyšující se riziko napadení. Proto vedení nemocnice rozhodlo o poskytnutí alarmů zdravotním sestrám a ošetřovatelskému personálu, kteří mohou v případě ohrožení přivolat pomoc rádiovou cestou. Zařízení umožňuje akustickou, vibrační a vizuální signalizaci, je velice lehké a lze je dále rozšiřovat o další bezpečnostní prvky.
2. Systém implementujeme na další pracoviště a zvažujeme rozšíření o nové bezpečnostní prvky, které by bylo vhodné doplňovat v dalších etapách. Pokud bychom investovali do rozšíření systému, považujeme za vhodné opatření zajistit výtahy dveřním signalizačním kontaktem. Jistě se podařilo podpořit tímto projektem ochotu sester o projevech násilí mluvit. Hlavním výsledkem je však zvýšení pocitu bezpečí našich zaměstnanců, protože získali možnost dovolat se pomoci druhé osoby. Medializace projektu na úrovni nadregionální i regionální a samotné opatření včasné pomoci nám přineslo především snížení počtu těchto incidentů. V prvním pololetí roku 2010 jsme zaznamenali pokles napadených na 8,3 %, a v druhém pololetí dokonce na 6,6 procenta. Trend snižování lze potvrdit i v roce 2011.
3. V době vítězství v soutěži byla našemu projektu věnována velká pozornost a často jsme odpovídali na dotazy různých firem, jež problém bezpečnosti personálu trápil. Rovněž média prezentovala vítězné projekty, což jistě svědčí o její prestiži a zájmu široké veřejnosti. Nevíme, zda některá organizace aplikovala řešení do praxe, ale vzhledem k jednoduchosti a variabilitě systému bezdrátové signalizace je to jistě možné.
4. Považujeme prezentaci dobře odvedené práce a mravenčího úsilí poskytovat bezpečnou péči za velmi důležité, protože sdílení zkušeností, dobrých nápadů a řešení, která lze zavést do praxe, je obrovským krokem vpřed. Domníváme se, že účast v soutěži je zajímavá pro všechna moderní zdravotnická zařízení, která se „posouvají“ blíže ke kvalitě. Naše nemocnice se znovu umístila v soutěži v roce 2010, a to na třetím místě. Nevynecháme ani letošní ročník. Soutěž a konference s ní spojená buduje otevřené prostředí s kulturou zaměřenou na sdílení poznatků získaných při řešení rizik, jež se v našich nemocnicích vyskytují a vyskytovat budou. Bezpečnost péče ve zdravotnických zařízeních se jednoznačně dostává do popředí zájmu odborné i laické veřejnosti - a to je podstatné.

 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Elektronické sledování nežádoucích událostí

1. Chtěli jsme zjistit, jak si naše nemocnice v oblasti bezpečnosti stojí ve srovnání s jinými zdravotnickými zařízeními. Chtěli jsme také představit některá řešení, která jsme u nás v poslední době zavedli, a inspirovat se, jak bezpečnost řeší jinde.
2. Projekt, s nímž jsme zvítězili, samozřejmě dále rozvíjíme. Zavedli jsme některé nové funkcionality, systém propojili se systémem ministerstva zdravotnictví, podle požadavků jednotlivých pracovišť připravujeme jeho další modifikace.
3. Ano. Zástupcům několika nemocnic, které náš systém zaujal, jsme řešení předvedli, vysvětlili některé technické detaily a nabídli další spolupráci.
4. Účast v soutěži bychom všem bezpochyby doporučili. Umožnila nám totiž srovnat naše názory na problematiku bezpečnosti s jinými zdravotnickými zařízeními, což je velmi cenné.

 

Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o. Bezpečnostní pás - prevence pádu pacienta

1. Pády hospitalizovaných pacientů jsou ve zdravotnických zařízeních rizikovou událostí, které je nezbytné věnovat soustavnou pozornost. Často komplikují léčbu především u seniorů, způsobují poranění, prodlužují terapii a ztěžují základní onemocnění. K některým faktorům, jež zvyšují riziko pádů, patří například porucha mobility či potíže s chůzí, obtíže při vstávání z lůžka nebo ze židle, změna prostředí, dále užívání některých léků a podpůrných pomůcek při chůzi, porucha zraku, sluchu nebo řeči a také vyšší věk. Z analýzy hlášení mimořádných/nežádoucích událostí vyplynulo, že jednou z příčin pádů může být transport pacienta na převozové sedačce bez příslušného zajištění. Cílem projektu tedy bylo zvýšit bezpečnost nemocných při přesunu mimo ošetřovací jednotku, a tím i minimalizovat možnost pádu s následným poškozením pacienta. Do soutěže Bezpečná nemocnice jsme zapojeni od začátku jejího trvání. Proces zvyšování kvality a poskytování bezpečné zdravotní péče je prioritou našeho zdravotnického zařízení. Do projektu byli zapojeni také studenti Katedry zdravotnických studií Vysoké školy polytechnické Jihlava, kteří se již touto formou učí, jak probíhají procesy kontinuálního zvyšování kvality a bezpečí ve zdravotnických zařízeních.
2. Bezpečnostní pásy byly zavedeny na všechna oddělení naší nemocnice. V současnosti jsou již běžnou pomůckou, kterou využívá personál při transportu pacientů. Z analýzy výsledků hlášení mimořádných/nežádoucích událostí jednoznačně vyplynulo, že pády z transportních sedaček při použití bezpečnostních pásů byly zcela eliminovány.
3. Ano, máme. Po medializování vítězného projektu se ozývala celá řada především velkých zdravotnických zařízení, jimž jsme poskytli kontakt na firmu, od níž máme bezpečnostní pásy již vyzkoušené a používáme je v praxi. Zároveň se kolegové zajímali o naši vlastní zkušenost s praktickým používáním pásů a o reakce pacientů na způsob zajištění.
4. Doporučili, ale je to vždy na rozhodnutí daného zdravotnického zařízení.

Foto popis| Jedním z partnerů soutěže Bezpečná nemocnice a konference Dny bezpečí je Spojená akreditační komise, jejíž ředitel MUDr. David Marx, Ph. D., přednášel na loňském setkání v Jihlavě.