Aktuality
30.09.2019
XI. výroční odborná konference SAK

Zveme Vás k účasti na 11. výroční odborné konferenci SAK

 

"Aktuality v řízení bezpečí zdravotní péče (Prevence infekcí při poskytování zdravotní péče a Prevence rizik ve zdravotnictví)"


Konference proběhne 30. 9. 2019
od 9:00 do 17:00 hodin v Orea Hotelu Pyramida v Praze.


11.04.2019
Odborná konference ProCare a Sveta zdravia - Každý deň k vyššej kvalite

Ve dnech 11. – 12. 4. 2019 proběhla v hotel Bellevue ve Vysokých Tatrách na Slovensku odborná konference ProCare a Sveta zdravia pod názvem Každý deň k vyššej kvalite.

Anketa

Archív anket »

Pohled VZP na garanci kvality ve zdravotnictví

05.11.2012

 Zdravotnické noviny


 Akreditace je procesem, jehož cílem je poskytování bezpečné zdravotní péče na nejvyšší možné úrovni kvality. Vychází ze standardů a procesů poskytování zdravotní péče vypracovaných odborníky ve zdravotnictví, využívá kvalifikovaných a nezávislých inspektorů.

„Přínos akreditace spočívá ve vybudování přiměřeného a funkčního systému managementu, posouzení kompetence pracovníků, potvrzení odborně platných výsledků a posílení důvěryhodnosti vůči klientům. Jedná se rovněž o ochranu výsledků vlastní práce a jde o cestu k neustálému zlepšování služeb,“ říká JUDr. Lenka Havlasová, ředitelka Odboru smluvní politiky Ústředí VZP ČR.
Podstata akreditace spočívá ve standardizaci, tedy v přesném popisu vybraných procesů, nastavení jasných pravidel a kontrolních mechanismů. Nastavení provozu zařízení musí být v souladu s právními předpisy, standardizován musí být rovněž systém řízení rizik.„Cílem je zvýšení míry bezpečí poskytované péče a její kvality,“ zdůrazňuje L. Havlasová.
Standardy poskytování zdravotních služeb Hodnotící standardy jsou souborem požadavků na vybrané procesy a ukazatele posuzované ve zdravotnickém zařízení z hlediska zajištění kvality a bezpečí. Externí hodnocení kvality je dobrovolný proces, jehož účelem je posouzení organizační úrovně poskytování zdravotních služeb podle hodnotících standardů, a to z hlediska jejich kvality a bezpečí. Indikátory kvality musejí být srovnatelné, měřitelné a přesné.
Příklady akreditačních standardů: * Řízení kvality a bezpečí * Diagnostická péče * Péče o pacienty * Kontinuita zdravotní péče * Dodržování práv pacientů * Podmínky poskytované péče * Management a řízení lidských
zdrojů * Sběr a zpracování informací * Protiepidemická opatření Status quo obecně platící v ČR je založen na principu interní kontroly kvality, externí kontroly kvality péče ve zdravotnictví, na přístupu zdravotních pojišťoven k systému hodnocení kvality a efektivity. Motivace poskytovatelů je nejenom vnější, ale také vnitřní. „Co se týká legislativního začlenění, jedná se o zákon č. 372/2011 Sb. (zákon o zdravotních službách) a vyhlášku MZ ČR č. 102/2012 (vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče), kde jsou stanoveny minimální hodnotící standardy a ukazatele kvality a bezpečí zdravotní péče,“ říká L. Havlasová.
Systémy managementu kvality pro zdravotnictví, uznávané VZP 1. Certifikace podle ČSN EN ISO 9001:2009. Tato univerzální norma systému řízení kvality má původ už ve 20. letech minulého století. Jejím přínosem je udržení vysoké kvality poskytovaných služeb zákazníkům. Umožňuje optimalizovat náklady (snížení provozních nákladů, úspora materiálu, energie a dalších zdrojů) a pomáhá efektivně nastavovat procesy navyšování tržeb, zisku i tržního podílu. To zvyšuje spokojenost vlastníků. Jejím dalším benefitem je zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace, zlepšení pořádku a zvýšení výkonnosti celé organizace, zvýšení důvěry veřejnosti a státních orgánů a vytvoření systému pružně reagujícího na změny požadavků trhu, jednotlivých zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace (např. při zavádění nových technologií, organizačních změn apod.).
2. Akreditace podle ČSN EN ISO 15189:2004 je základní normou pro posouzení způsobilosti klinických laboratoří. Obsahuje požadavky, které musejí klinické laboratoře splňovat, pokud chtějí prokázat, že jsou odborně způsobilé provádět kompletní laboratorní služby, provozují systém managementu jakosti a zabezpečují kontinuální zvyšování kvality celého laboratorního výkonu a podílejí se aktivně na kvalitní zdravotní péči v celé oblasti klinických laboratorních služeb. Posouzení způsobilosti (akreditaci) zdravotnických laboratoří v ČR provádí Český institut pro akreditaci, o.p.s. (viz http://www.cia.cz) a Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře NASKL (viz http://www.naskl.cz). Podle úhradové vyhlášky (příloha č. 5 vyhlášky č. 425/2011 Sb.) dostávají pracoviště smluvních odborností 807, 816, 817 a 823 uhrazenu vyšší hodnotu bodu v případě, že jsou držitely certifikátu ČSN ISO 15189 nebo Auditu II NASKL.
3. Národní akreditační systém dle SAK (Spojená akreditační komise, o.p.s. a MZ ČR). Ministerstvo udělilo oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, a to dle vyhlášky MZ ČR č. 102/2012 Sb. Spojené akreditační komisi. Ve zdravotnickém zařízení posuzuje procesy řízení kvality a bezpečí, péče o pacienty, řízení lidských zdrojů a rovněž zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnance, poskytovatele lůžkové zdravotní péče. Mimo to SAK uděluje vlastní certifikát podle národních akreditačních standardů (druhé vydání standardů je účinné od 1. září 2009). 4. e-ISO, a.s. a Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví, s.r.o. disponují též oprávněním k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhlášky MZ ČR č. 102/2012 Sb.
5. Mezinárodní akreditační systém JCI (Joint Commission International) je původem z USA, u nás od roku 1998. JCI je zaměřen na kvalitu péče o pacienty, jejich pohodlí a bezpečí, profesionalitu personálu, jeho vzdělávání, práva pacientů, zdravotnickou dokumentaci, diagnostickou a terapeutickou péči. Držiteli certifikátu JCI v České republice jsou ÚVN, ÚHKT, Nemocnice na Homolce, MOÚ a FN Ostrava.
„Příklady bezpečné péče o pacienta podle JCI jsou jasná pravidla pro identifikaci pacienta jako prevence provedení výkonu na jiném pacientovi, postup kontroly správné strany operace, což je prevence provedení operačního výkonu například na jiné končetině, přesná pravidla pro ordinaci a podávání léků, prevence pádu pacienta během hospitalizace, postupy pro snížení rizika nemocničních infekcí a v neposlední řadě bezpečná komunikace a verifikace sdělení mezi zdravotníky jako prevence možného zkreslení ústně předávané informace, např. laboratorních výsledků pacienta,“ uvádí L. Havlasová.
VZP přihlíží při výběru smluvních poskytovatelů ke skutečnosti, zda je poskytovatel držitelem Certifikátu ISO 9001, SAK, JCI, e-ISO, České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví, s.r.o. nebo ISO 15189.
Akreditace je pro VZP významným indikátorem kvality poskytovaných zdravotních služeb.
Vize VZP do budoucnosti Kvalita poskytovaných zdravotních služeb a bezpečí pacientů je pro VZP důležitým ukazatelem pro smluvní politiku a úhradu poskytnuté zdravotní péče. Podle druhu poskytovaných služeb bude požadována certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009, akreditace dle ČSN EN ISO 15189:2004, národním akreditačním systémem dle SAK ČR, mezinárodním akreditačním systémem JCI a e-ISO, a.s., Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví, s.r.o. „Na základě doložení příslušné akreditace bude možné rozvíjet či stanovit způsoby bonifikací, ať již formou objednávky vyššího objemu plánovaných zdravotnických služeb (např. vyšší počty OKA), nebo bonusu či malusu při jednotkové ceně, zpravidla výši hodnoty bodu u určitého typu poskytovaných služeb, což byl návrh DŘ 2013 u všech typů laboratoří,“ dodává L. Havlasová.