Aktuality
20.11.2018
MODUL V - „Interní audit a jeho role v kontextu trestně právní odpovědnosti“

MODUL V - „Interní audit a jeho role v kontextu trestně právní odpovědnosti“, 

pořádaný dne 20.11.2018 v prostorách 3. LF UK.


25.10.2018
MODUL III - „Řízení lidských zdrojů v kontextu trestní odpovědnosti právnických osob“

MODUL III: „Řízení lidských zdrojů v kontextu trestní odpovědnosti právnických osob“, pořádaný dne 25.10.2018 v prostorách 3. LF UK.


25.09.2018
X. výroční odborná konference SAK

Zveme Vás k účasti na 10. výroční odborné konferenci SAK

 

"Vzděláváním ke kvalitě a bezpečí zdravotních služeb"


Konference proběhne 25. 9. 2018
od 9:00 do 17:00 hodin v Hotelu International Praha

Anketa

Archív anket »

Celostátní soutěž o Cenu Antonína Vejtasy

31.05.2018

Ředitel Spojené akreditační komise, o.p.s. vyhlašuje 1. ročník soutěže o Cenu Antonína Vejtasy, bývalého dlouholetého spolupracovníka SAK a neúnavného propagátora a nestora řízení kvality a bezpečí nezdravotnických procesů, realizovaných v rámci poskytování zdravotních služeb.

 

Vysoce sofistikované technologie, složité organizační a provozní struktury, měnící se legislativní rámec a rostoucí požadavky na znalostní potenciál zaměstnanců přináší vedle benefitů pro pacienta i významná rizika, kterým je třeba předcházet.

 

Má-li být péče o pacienta skutečně bezpečná, nemůže být postavena pouze na postupech lege artis a vysoké odbornosti zdravotnických pracovníků, nýbrž musí zároveň zohledňovat veškerá rizika, vyplývající z infrastruktury konkrétního poskytovatele zdravotních služeb a jeho podpůrných a řídících procesů. Zvyšování bezpečí musí být založeno na integrovaném řídícím systému, který zajistí efektivní propojení všech klíčových procesů, a to jak zdravotnických, tak i nezdravotnických.

 

Zaměření projektu:

Cílem SAK, jako organizátora soutěže o Cenu Antonína Vejtasy, je zvyšovat motivaci poskytovatelů zdravotních služeb o oblast řízení kvality a bezpečí nezdravotnických procesů.

 

Do soutěže jsou přijímány jak projekty již realizované v praxi, tak i projektové záměry z oblasti zlepšování nezdravotnických činností (např. řízení bezpečí prostředí, informační a komunikační technologie, nakládání s odpady, krizové řízení, požární ochrana, bezpečnost práce, řízení lidských zdrojů apod.).

Projekty mohou podávat všichni poskytovatelé zdravotních služeb se sídlem na území České republiky (péče ambulantní, lůžková, akutní, následná, dlouhodobá), včetně poskytovatelů zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb a poskytovatelů zdravotnické záchranné služby.

 

Termín pro podání projektů:

Do soutěže se přijímají projekty, které budou doručeny na níže uvedené adresy nejpozději do 31.5.2018.

Projekty doručené po tomto datu budou ze soutěže vyřazeny.

 

 

 

Způsob podání projektu:

Projekt se podává ve dvojím vyhotovení – papírová a elektronická verze.

Originál projektu se zasílá v zalepené obálce s označením: „SOUTĚŽ CAV“ na adresu:

SAK, o.p.s.,

Nad Panenskou 4/164

169 00 Praha 6

 

Elektronická verze projektu se zasílá na adresu: gabriela.frankova@sakcr.cz.

 

Formální a obsahové náležitosti projektu:

Projekt musí být zpracován dle následující osnovy:

1.   Krycí list se základními identifikačními údaji:

a.   Název projektu

b.   Identifikační údaje předkladatele projektu (název předkladatele, sídlo a adresa, IČ)

c.    Identifikační údaje projekčního týmu (jména, příjmení a pracovní zařazení členů projekčního týmu)

d.   Identifikační údaje kontaktní osoby (jméno a příjmení, telefon, e-mail)

2.   Abstrakt projektu (stručný popis projektu včetně popisu míry možné replikovatelsnosti projektu u jiných poskytovatelů zdravotní péče – maximálně na 10 stran formátu A4)

 

Hodnocení projektů:

Projekty, přihlášené do soutěže o Cenu Antonína Vejtasy, budou předloženy hodnotící komisi, která je složena z členů vedení Spojené akreditační komise a Správní a dozorčí rady SAK.

 

Projekty budou posuzovány dle následujících kritérií:

1.   Míra přínosu projektu pro zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

2.   Finanční efektivita projektu – míra přínosu projektu v kontextu finančních nákladů na projekt

3.   Míra použitelnosti projektu pro jiné poskytovatele zdravotní péče

 

Zveřejnění výsledků soutěže o cenu Antonína Vejtasy:

Výsledky soutěže budou vyhlášeny v rámci 10. výroční konference SAK, která se koná dne 25.9.2018 v Hotelu International, Koulova 15, 160 00 Praha 6.