Aktuality
20.11.2017
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 20.-22.11.2017

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení. 


31.10.2017
Certifikovaný kurz "Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení", Praha, 31.10.-2.11.2017

Certifikovaný kurz Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení si klade za cíl připravit odborníky v oblasti řízení kvality, kteří budou schopni plánovat, řídit, koordinovat, komunikovat a vyhodnocovat budování a udržování systému pro řízení kvality péče a bezpečí pacientů a připravit zdravotnické pracoviště/zařízení k akreditaci/certifikaci.


30.10.2017
Seminář - Chyby a omyly v přípravě a udržení akreditace - méně je více!

Systémy řízení kvality a bezpečí jsou často spojovány s nárůstem administrativy a rostoucí zátěží zdravotnických pracovníků. Je to skutečně tak nebo se jedná o pouhé nepochopení či zavádějící interpretaci? Cílem semináře je  formou kasuistik, diskusí a workshopů seznámit účastníky s nejčastějšími chybami při řízení dokumentů a záznamů.


12.07.2017
Nemocnica ProCare Medissimo ako prvá na Slovensku získala akreditáciu SAK

V januári v roku 2016 prešli 3 polikliniky ProCare ako prvé zdravotnícke zariadenia na Slovensku akreditáciou kvality a bezpečnosti. Dnes sa k nim pridáva aj bratislavská nemocnica ProCare Medissimo. Akreditácia Spojenej akreditačnej komisie (SAK) garantuje, že zdravotnícke zariadenia sa riadia postupmi podľa presne stanovených kritérií.


12.07.2017
Prvá slovenská nemocnica dostala certifikát kvality

Na Slovensku je prvá nemocnica, ktorá prešla jej akreditáciou a dostala certifikát kvality.


12.06.2017
9. výroční odborná konference SAK „Výzvy pro kvalitu ve zdravotnictví 2017“

Spojená akreditační komise ve spolupráci s Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky pořádá již devátý ročník odborné konference, tentokrát s názvem „Výzvy pro kvalitu ve zdravotnictví 2017“.

Anketa

Archív anket »

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 20.-22.11.2017

20.11.2017

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA ZDE

Údaje v elektronické přihlášce je nutno uvést pravdivě a úplně. Tyto údaje jsou následně přenášeny do papírové podoby, která Vám bude předložena k podpisu a kontrole u registrace. Zároveň se také jedná o informace nutné k vystavení certifikátu (především NCONZO číslo, pokud je Vám přiděleno), bez potřebných údajů označených jako *povinně nelze certifikát vystavit.

--------------------------------------------------------------------------

 

Kurz je akreditován Ministerstvem zdravotnictví České republiky dle zákona č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví České republiky k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu - Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví.


Podmínky zařazení do kurzu:
Podmínkou pro zařazení do certifikovaného kurzu a včetně certifikátu MZ ČR (po úspěšném složení testu) je získání způsobilosti k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. Lékaři
a nezdravotničtí pracovníci mohou být do kurzu rovněž zařazeni, avšak bez nároku na certifikát MZ ČR (obdrží osvědčení SAK, o.p.s. o absolvování kurzu).
Při úspěšném absolvování všech tří certifikovaných kurzů SAK o.p.s. získá účastník certifikát "Teoretické základy řízení kvality a bezpečí."


Cíle certifikovaného kurzu:
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připravit je jak teoreticky, tak i prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality
a bezpečí zdravotnického zařízení.


Význam certifikovaného kurzu:
Absolventi kurzu se naučí plánovat, řídit a vyhodnocovat proces interního auditu v kontextu řízení rizik, pojímat zdravotnické zařízení jako procesně orientovaný a vzájemně propojený systém zdravotnických a nezdravotnických činností, osvojí si dovednosti efektivní komunikace s auditovanými a auditorské techniky prověřování včetně zvládání ego-obranných mechanismů zaměstnanců zdravotnického zařízení. Nedílnou součástí kurzu je rovněž postup při zavádění interního auditu, nastavení a vytvoření dokumentovaného postupu pro proces auditu, zpracovávání kontrolních listů a komplexní dokumentace auditů (program a plán auditu, zpráva z auditu, personální agenda auditorů atd.), kvalifikační požadavky na auditory, základní požadavky normy ISO 19011 pro provádění auditu. Celá koncepce kurzu je založena na praktických zkušenostech se zaváděním systémů kvality
a interních auditů u poskytovatelů zdravotních služeb v České republice i v zahraničí. Nedílnou součástí jsou kazuistiky, případové studie a fotodokumentace z auditů.


Termín konání:          20. - 22. listopadu
Místo konání:             Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice
                                    Praha
                                    U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6
Lektoři:                       Doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA, Ing. Gabriela Franková,
                                    Mgr. Ivana Koudelková
Cena:                          4.100,- Kč/osoba včetně DPH
Cena zahrnuje:          22 hodin výuky, učební texty, občerstvení v průběhu kurzu,
                                    certifikát o absolvování kurzu, možnost konzultace s lektory
Kredity:                      13 kreditů (nelékařští zdravotničtí pracovníci)


Kurz je určen všem pracovníkům v jejichž pracovní náplni je nebo v budoucnu má být odpovědnost za řízení či provádění interních auditů kvality a bezpečí poskytované péče nebo řízení kvality. Kurz je vhodný rovněž pro auditory zdravotní péče, poskytované v zařízeních sociálních služeb.           


Program certifikovaného kurzu:
Pondělí 20.11. 2017
09.30 – 10.00        Registrace účastníků
10.00 – 13.15        I. Základní společné požadavky systémů pro řízení kvality - předmět
                                 auditu
                                   • řízení a kontrola – procesní pojetí
                                   • procesy: standardizace a řízení dokumentace, poskytování péče,
                                     řízení lidských zdrojů, řízení infrastruktury
13.15 – 14.00       Oběd
14.00 – 15.30       II. Audit jako systematický, nezávislý a dokumentovaný proces - cíle
                                a poslání interního auditu
                                 • Norma ISO 19011 - základní pojmy,
                                 • analýza proveditelnosti auditu
15.45 – 16.30      III. Personální zajištění interního auditu
                                 • Odpovědnosti a pravomoci vedení zdravotnického zařízení,
                                   auditora, auditovaného
                                 • Požadavky na kvalifikaci interních auditorů kvality a její udržování

Úterý 21.11. 2017
08.00 – 09.30     IV. Dokumentovaný postup procesu interního auditu
                                • Minimální osnova řídícího aktu
09.45 – 13.15     V. Fáze interního auditu
                                • Příprava, realizace a dokumentování interního auditu, tvorba
                                  kontrolních listů
                                • Auditní techniky, ego-obranné mechanismy, zvládání konfliktů
13.15 – 14.00      Oběd
14:00 – 15.30      VI. Audit zdravotnické dokumentace
                                • základní legislativní požadavky
                                • nejčastější chyby ve zdravotnické dokumentaci


Středa 22.11. 2017
08.00 – 13.45       VII. Nácvik praktických dovedností (na zdravotnickém pracovišti)
13.45 – 14.30       VIII. Závěrečný test ověření znalostí (20 otázek)
14.30 – 14.45       Závěr certifikovaného kurzu

 

Garant semináře:
MUDr. David Marx, Ph.D


Uzávěrka přihlášek:
Do 6.11.2017 nebo do naplnění kapacity certifikovaného kurzu (maximálně 24 účastníků).