Aktuality
18.06.2018
Seminář - Ošetřovatelská dokumentace po novele vyhlášky č. 98/2012 Sb.

Připravovaná novela vyhlášky č. 98/2012 Sb. s sebou přináší spoustu polemik a výkladů. Kde je pravda? Seminář si klade za cíl prostřednictvím zkušených lektorů odpovědět na otázky: „Skutečně se ošetřovatelská dokumentace ruší? Co je nepodkročitelné minimum a jak zajistit bezpečí pacienta i právní bezpečí poskytovatele zdravotní péče?“


04.06.2018
MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“

MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“ pořádaný dne 4.6.2018 v prostorách 3. LF UK.


21.05.2018
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 21.5.-23.5.2018

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.

Anketa

Archív anket »

Certifikovaný kurz "Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení", Praha, 06.3. - 08.3.2017

08.03.2017

Podmínkou pro zařazení do certifikovaného kurzu včetně certifikátu MZ ČR (po úspěšném složení testu) je získání způsobilosti k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. Lékaři a nezdravotničtí pracovníci mohou být do kurzu rovněž zařazeni, avšak bez nároku na certifikát MZ ČR (obdrží osvědčení SAK, o.p.s. o absolvování kurzu).
Při úspěšném absolvování všech tří certifikovaných kurzů SAK o.p.s. (Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení, Interní auditor kvalita a bezpečí zdravotní péče a Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví) získá účastník certifikát „Teoretické základy řízení kvality a bezpečí."


Cíle certifikovaného kurzu:
Připravit odborníky v oblasti řízení kvality, kteří budou schopni plánovat, řídit, koordinovat, komunikovat a vyhodnocovat budování a udržování systému pro řízení kvality péče a bezpečí pacientů a připravit zdravotnické pracoviště/zařízení k akreditaci/certifikaci. Účastníci se seznámí se základními společnými pilíři systémů pro řízení a kontrolu kvality a bezpečí (procesy, postupy/lidé/prostředí, optimalizace/standardizace, monitorování a měření, rozhodování na základě validních údajů, zapojení všech zaměstnanců, kontinuální zlepšování atd.), nejčastějšími riziky a manažerskými chybami, které se mohou při zavádění systému řízení kvality a bezpečí vyskytnout a budou schopni je identifikovat a eliminovat. Kurz je koncipován tak, aby získané znalosti a dovednosti mohl absolvent maximálně uplatnit ve svém zdravotnickém zařízení bez ohledu na to jaký systém kvality (národní akreditační standardy, mezinárodní akreditační standardy, normy řady ISO, NYAHO apod.) je v něm implementován. Oblast interního auditu kvality je probírána v základním rozsahu, který umožní absolventům podílet se a kontrole kvality. Nadstavbové znalosti a dovednosti interního auditora kvality jsou součástí samostatného kurzu.


Význam certifikovaného kurzu:
Usnadnění pochopení významu, principů a cílů řízení kvality a bezpečí ve zdravotnických zařízeních (bez ohledu na zvolený typ systému) a tím i ve zjednodušení, urychlení a zlevnění implementace. Kurz je koncipován jako prožitkový s téměř 100% využitím příkladů a úkolů
z praxe zdravotnických zařízení různého typu (lůžková péče, ambulantní péče, následná péče, laboratoře…) což má zásadní význam pro kvalitu praktického nácviku dovedností. Volba této koncepce vychází z bohatých zkušeností SAK v rámci konzultačních a akreditačních šetření ve zdravotnických zařízeních.


Termín konání:                 06. - 08. března 2017
Místo konání:                    Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice
                                           U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6
Lektoři:                              MUDr. David Marx, Ph.D., doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D.,
                                           MBA, Ing. Gabriela Franková
Cena:                                 4.100,- Kč/osoba včetně DPH
Cena zahrnuje:                 22 hodin výuky, učební texty, občerstvení v průběhu kurzu,
                                           certifikát o absolvování kurzu, možnost konzultace s lektory
Kredity:                             13 kreditů (nelékařští zdravotničtí pracovníci)


Kurz je určen manažerům kvality a zdravotnickým zaměstnancům podílejícím se na budování kvality včetně vedoucích zdravotnických zaměstnanců na všech úrovních řízení.


Program certifikovaného kurzu:
Pondělí 06.03. 2017
09.30 – 10.00      Registrace účastníků
10.00 – 13.15      I. Řízení kvality péče a bezpečí pacientů – 1. část
                                - Postavení systémů kvality péče a bezpečí pacienta v reformách
                                  zdravotnictví v ČR i ve světě,
                               - Historie řízení kvality a bezpečí – lekce pro budoucnost
13.15 – 14.00      Oběd
14.00 – 14.45      I. Řízení kvality péče a bezpečí pacientů – 2. část
                               - Příprava implementace systému řízení kvality a bezpečí péče,
                                  o Kvalita jako součást strategického plánování, Organizační řád
                                  o Praktický nácvik dovedností o Zpracování předmětu činnosti
                                     manažera kvality – odpovědnosti a kompetence
                                  o Zpracování předmětu činnosti týmu kvality – odpovědnosti
                                     a kompetence
14.45 – 17.00    II. Fáze implementace systému pro řízení kvality – 1. část
                             - Příprava implementace v kontextu řízení změn
                               (rozmražení, změna, zamražení)

Úterý 07.03. 2017
08.00 – 09.30     II. Fáze implementace systému pro řízení kvality – 2. část
                               - Praktický nácvik dovedností
                                 o Návrh projektu přípravy k akreditaci
09.45 – 12.45    IV. Řízená dokumentace – 1. část
                              - Pravidla a postupy řízení interní i externí dokumentace
                              - Efektivní standardizace procesů
12.45 – 13.30 Oběd
13:30 – 16.30     IV. Řízená dokumentace – 2. část
                              - Praktický nácvik dovedností
                                o Tvorba „Směrnice o směrnicích“
                                o Tvorba standardizovaného ošetřovatelského postupu

Středa 08.03. 2017
08.00 – 11.00     III. Systém kvality dle akreditačních standardů SAK
                               - Akreditační standardy SAK jako základ správné praxe – interpretace
                                 a procesní pojetí
                               - Nejčastější rizika poskytování péče
                               - Efektivní příprava externího auditu
11.15 – 12.00       Závěrečný test ověření znalostí (20 otázek)
12.00 – 12.15       Závěr certifikovaného kurzu


Garant semináře:
MUDr. David Marx, Ph.D.


Uzávěrka přihlášek:
Do 24. února 2017 nebo do naplnění kapacity certifikovaného kurzu (maximálně 20 účastníků).