21.11.2016

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.

20.10.2016

V rámci prevence závažných rizik při poskytování zdravotní péče pořádá Spojená akreditační komise seminář "Funkční Program prevence a kontroly infekcí a jak na to?". Cílem vzdělávací akce je seznámit účastníky nejen s nejčastějšími riziky a chybami procesu řízení infekcí, ale i s možnými efektivními postupy pro jejich minimalizaci.

10.10.2016

Certifikovaný kurz "Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení" si klade za cíl připravit odborníky v oblasti řízení kvality, kteří budou schopni plánovat, řídit, koordinovat, komunikovat a vyhodnocovat budování a udržování systému pro řízení kvality péče a bezpečí pacientů a připravit zdravotnické pracoviště/zařízení k akreditaci/certifikaci.

Aktuality
26.01.2016
Prvé zdravotnícke zariadenia získali certifikát kvality

SME

http://domov.sme.sk/c/20080117/prve-zdravotnicke-zariadenia-ziskali-certifikat-kvality.html


26.01.2016
Prvé zdravotnícke zariadenia získali certifikát kvality

Zdravotnícke webnoviny

http://vzdravotnictve.webnoviny.sk/prve-zdravotnicke-zariadenia-ziskali-certifikat-kvality/


02.06.2015
Dvě nové sady akreditačních standardů SAK

Tak jako jsme v roce 2014 představili nové akreditační standardy pro nemocnice, představuje nyní SAK další generaci Akreditačních standardů pro následnou a dlouhodobou péči a dále Akreditační standardy pro zdravotní péči v pobytových zařízeních sociálních služeb.


03.05.2013
Méně personálu se může odrazit ve zvýšení nežádoucích událostí a v narušení bezpečného prostředí

Jakékoliv sebepoškození pacienta event. sebevražda v době hospitalizace jsou veřejností vnímány jako závažné profesionální pochybení.


12.04.2013
Hrozící krizové situace na míru, to je standard 11.7

Povodeň, nebo teroristický útok? Každé nemocnici hrozí jiná specifická rizika.

Anketa
Souhlasíte s porušením lékařského tajemství ve výjimečných případech (ochrana zdraví třetí osoby)?
a)  Ano.  206b)  Ne.  37c)  Nevím.  22

Archív anket »

8. výroční konference SAK

Dne 22. 6. 2016 proběhla v pražském hotelu Pyramida již 8. celostátní konference Spojené akreditační komise. Hlavní téma letošní konference, kterým bylo Lidé a prostředí jako faktor bezpečí zdravotních služeb, se zaměřilo především na oblast řízení lidských zdrojů včetně prevence negativních faktorů na pracovišti (agrese, šikana), dále na oblast fyzického a stavebního bezpečí zdravotnických zařízení a na řešení krizových situací. Velký zájem o konferenci  se projevil účastí více než 140 osob.

 

 

Konferenci zahájila plenární sekce, v jejímž úvodu vystoupil v zastoupení ministra zdravotnictví, který nad konferencí převzal záštitu, jeho náměstek Ing. Petr Landa, který přítomné seznámil s mírou plnění Akčního plánu kvality a bezpečí. 

 

 

Následující prezentace prezidentky České asiciace sester, Dr. Šochmanové, analyzovala příčiny nedostatku zdravotních sester (jako zásadního činitele kvality a bezpečí ve zdravotnictví) v nemocnicích a léčebnách - poukázala přitom na fakt, že plánovaná redukce vzdělávání sester pravděpodobně jejich nedostatek nevyřeší - ten je dán zejména nízkým finančním ohodnocením.

 

 

Vystoupení bezpečnostního experta, generála Andora Šándor popisující plošně neřešená rizika spojená s výskytem tzv. blackoutu (plošného výpadku elektrické energie) jasně ukázalo, jak důležité je pro zdravotnická zařízení systematicky identifikovat interní i externí rizika (oblast řešena jedním ze standardů SAK).

 

 

JUDr. Ryška z Krajského soudu v Brně se věnoval významu kvalitně vedené zdravotnické dokumentace - na kasuistikách předvedl, jak nečitelná, dodatečně upravovaná či neúplná dokumentace může vést k tzv. obrácení důkazního břemene, případně k vyloučení dokumentace z důkazního řízení.

 

 

Závěr plenární sekce patřil prezentaci zkušeností s přípravou k akreditaci u skupiny nemocnic - Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje. Ing. Martina Pátá poukázala na výhody integrované přípravy k akreditaci i koordinovaného sběru dat o kvalitě péče.

 

Prezentace, které zazněly v plenární sekci jsou ke stažení zde.

 

 

Téma první odpolední sekce, které znělo: „Péče o zdravotnický personál“, předčilo v jednotlivých sděleních očekávání účastníků konference,  prezentováno bylo velké množství praktických a užitečných informací.
Zaznělo celkem 11 přednášek především z akreditovaných zařízení a MZ ČR.

 

Úvodní přednáška, pojednávající o mobbingu ve zdravotnictví byla spojena s radami jak tomuto přecházet, kam se obracet a jak mobbing řešit. Dále se pokračovalo přednáškou „Psychosociální intervenční péče ve FNHK“.
V sekci zazněla i výzkumná studie „Faktory ovlivňující spokojenosti nelékařských zdravotnických pracovníků“, další z témat byl „Age management jako perspektivní nástroj k poskytování kvalitní péče“.
Tématem kuřáctví zaměstnanců se zaobírá řada nemocnic v ČR a i Fakultní nemocnice Královské Vinohrady přišla s nápady, jak kuřáky kouření odnaučit.
Dále zazněla prezentace s názvem „Je to vždy jen o penězích?“ – kdy řada účastníků setkání konstatovala, že skutečně ne. Chování personálu a managementu vč. prostředí se dá kultivovat i jinak.
Příspěvkem o nárůstu agrese pacientů a opatření, která VFN v Praze přijala pro snížení následků na zdraví a majetku nemocnice, se zakončovala 2/3 sekce.
Zástupci MZČR prezentovali zajímavé příspěvky o národní síti nemocnic podporujících zdraví, a dále dobrovolnické činnosti v nemocnicích, která je ze strany MZČR podporována.
FN Královské Vinohrady prezentovaly příspěvek „Postavení epidemiologické sestry, konkrétní přínosy pro pacienty i personál“. Sekci ukončila Ing. Monika Kolková příspěvkem na téma „Lean Psychology management v nemocnicích“.
Úroveň všech sdělení a diskuse účastníků této sekce je na místě zhodnotit jako vysokou.


V druhé sekci na téma „Zkušenosti z řízení kvality a bezpečí zdravotních služeb“ prezentovalo své zkušenosti celkem 12 účastníků. Přednášky jasně signalizovaly, že řízení kvality a bezpečí nabývá stále vyšší úrovně, a že pojmy jako procesní řízení, řízení rizik a synergie procesů zaujímá ve zdravotnictví své pevné místo.

S velmi zajímavým příspěvkem, řešícím požadavky na krizovou připravenost poskytovatelů zdravotní péče v kontextu omezených možností Hasičského záchranného sboru, vystoupila zástupkyně HZS Moravskoslezského kraje.Přednáška týmu Masarykova onkologického ústavu a Masarykovy univerzity Brno se zabývala zásadními riziky kontaminace prostředí cytotoxickými látkami a účinnými, praxí ověřenými postupy prevence.

Oblasti sběru dat, jejich analýzou a definováním opatření se zabývaly příspěvky: Oblastní nemocnice Kolín, a.s. na téma „Prevence záměny a perioperační bezpečnostní proces a PhDr. Jany Marsové „Analýza FMEA v procesu odběru biologického materiálu. 

Zajímavé bylo srovnání systémů řízení kvality, řešených formou integrovaných manažerských systémů dle norem řady ISO a formou akreditačních standardů SAK v podání zástupkyně firmy ProCare z Bratislavy, která jako první na Slovensku vedle certifikace ISO akreditovala svá 3 zařízení dle standardů SAK.

Zaváděním elektronických systémů do oblasti zvyšování kvality se zabývala prezentace Nemocnic Pardubického kraje, a.s. – „Elektronické zpracování interních auditů“ a přednáška zástupkyně firmy STAPRO s.r.o.  z oblasti „Evidence podávání léčiv“.

O své zkušenosti s přípravou na akreditaci první zdravotnické záchranné služby, která se rozhodla aplikovat akreditační standardy SAK a zvyšovat bezpečí svých pacientů i zaměstnanců se podělil s účastníky konference ředitel ZZS Karlovarského kraje. 

Se závěry z konference EQUIP, věnované bezpečí a kvalitě péče v primární péči vystoupil tým přednášejících MUDr. Kovář a doc. MUDr. Seifert, Ph.D.

Podnětnou byla i prezentace zástupkyně FN Královské Vinohrady, které s pohledu zdravotnického pracovníka referovala o potřebnosti a přínosech komplexních auditů bezpečnosti prostředí zdravotnického zařízení.

O poutavosti přednášek svědčí i fakt, že účastníci i přes pokročilou dobu setrvali v sále a vyslechli si v plném počtu i poslední přednášku z FN Královské Vinohrady na téma „ Dobrovolnický program a jeho role v péči o personál nemocnice.

8. výroční konference SAK byla nejen příležitostí vyslechnout si zajímavé příspěvky a účastnit se diskusí, ale také jedinečnou možností k neformálním výměnám zkušeností s kolegy z podobných zařízení. Děkujeme všem přednášejícím i účastníkům a těšíme se na konferenci devátou