Konzultace

Potřebujete-li pomoci s přípravou k akreditaci zdravotnického zařízení, můžete využít konzultačních služeb Spojené akreditační komise, o.p.s. Níže Vám nabízíme různé formy konzultačních služeb, které zdravotnická zařízení často využívají:

Teoretická příprava
 • Odborné semináře
  Semináře zaměřené na přípravu zdravotnického zařízení k akreditaci, na jednotlivé kapitoly akreditačních standardů, či jinou problematiku týkající se národní akreditace a přípravy na ni. Témata seminářů lze volit na základě dohody a dle aktuálních potřeb zdravotnického zařízení. Celé spektrum edukačních aktivit SAK, o.p.s. je uvedeno v rubrikách Edukační a publikační činnost a Pořádané akce
 • Nácvik auditní techniky STOPAŘ
  Praktická ukázka vedení auditu technikou Stopař se závěrečným hodnocením a workshopem. Dle zájmu zdravotnického zařízení možno volit Stopaře na:
  1. Oblast klinickou – stopování pacienta v souladu se spektrem poskytované péče včetně pacienta s přenosným onemocněním, nakládání s léčivými přípravky, apod.
  2. Oblast technickou – stravování pacienta, nakládání s prádlem, řízení zdravotnických prostředků, vyhrazených technických zařízení, bezpečnosti prostředí apod.
  3. Oblast administrativní a řídící – řízení informací/interní komunikace, řízení dokumentace (směrnice, řády, vnitřní organizační normy…).
  S ohledem na cíl dosažení maximální efektivity nácviku je počet účastníků omezen na max. 5 osob na jednoho konzultanta SAK..
 • Pracovní skupiny, "workshopy"
  Teoretická příprava zdravotnického zařízení zaměřená na řešení konkrétního úkolu v rámci přípravy k akreditaci, případně určená konkrétní skupině zaměstnanců, kteří jsou řešením daného úkolu pověřeni, např. problematika zavedení ošetřovatelského procesu se sestrami či řízení lidských zdrojů s personalisty.
Praktická příprava
 • Vstupní konzultace
  Konzultace je vhodná v počátku přípravy k akreditaci, jedná se o posouzení míry naplnění akreditačních standardů v praxi a naplánování dalších kroků implementace standardů.
 • Specificky zaměřená návštěva konzultantů
  Např. konzultace zaměřená na zhodnocení vedení zdravotnické dokumentace, hygienicko-epidemiologického režimu pracovišť apod.
 • Předakreditační šetření
  Konzultanti provedou "cvičnou" akreditaci ve zdravotnickém zařízení, na závěr seznámí management s výsledkem a předají zařízení závěrečnou zprávu së souhrnem zjištění a doporučením pro další přípravu.
Jak konzultaci (teoretickou, praktickou) přípravu objednat
 1. Zdravotnické zařízení předběžně projedná termín teoretické přípravy telefonicky na čísle 602 325 322 nebo e-mailem gabriela.frankova@sakcr.cz, termín praktické přípravy na sekretariátu SAK, o.p.s.;
 2. Následně zdravotnické zařízení odešle vyplněnou a statutárním zástupcem podepsanou závaznou objednávku konzultačních služeb na sekretariát Spojené akreditační komise, o.p.s.;
 3. SAK, o.p.s., potvrdí termín konzultace a jméno konzultanta, případně týmu konzultantů. Je možné požádat o návštěvu konkrétního konzultanta, k tomuto přání bude při výběru vyhověno;
 4. Konzultace se po dohodě mohou účastnit také školenci SAK - tzv. pozorovatelé. Pozorovatel nemá kompetence žádným způsobem vstupovat do průběhu šetření, bude pouze pasivním účastníkem a je výsadním právem zdravotnického zařízení návštěvu pozorovatele odmítnout. Pozorovatelé se účastní konzultace na náklady SAK, o.p.s.;
 5. V případě praktické přípravy odešle zdravotnické zařízení na základě požadavku konzultanta (elektronicky nebo na CD) vnitřní předpisy vztahující se k plnění akreditačních standardů;
 6. Před návštěvou konzultanta v rámci praktické přípravy odešle SAK, o.p.s., harmonogram šetření;
 7. Na základě podkladů konzultanta vystaví SAK, o.p.s., zdravotnickému zařízení fakturu dle platného ceníku SAK, o.p.s.;
 8. V případě praktické přípravy zašle SAK, o.p.s., zdravotnickému zařízení do 14 dnů zprávu o výsledku konzultace (jen v případě praktické přípravy, kdy se formou závěrečné zprávy sdělují zjištění z takové návštěvy a z nich vyplývající doporučení).

 

Ceník
Služba Cena
Konzultace – sazba za jeden "konzultantoden" (minimální sazba 1/2 dne) 9000,- Kč
Cestování – sazba za km cesty každého konzultanta tam a zpět (zdroj: www.mapy.cz – plánovač tras) 5,- Kč
Administrativa (připomínkování předpisů, vypracování závěrečné zprávy, příprava semináře atd.) 900,- Kč/hod

Náklady na případné ubytování konzultantů nejsou zahrnuty v uvedených cenách a budou konzultovanému zařízení přeúčtovány.

SAK, o.p.s., je plátcem DPH, ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.