Spojená akreditační komise se podílí na projektu Reformy psychiatrické péče

SAK byla v rámci veřejné zakázky vybrána jako zhotovitel projektu „Systém certifikace programů a služeb“, která je součástí projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné, reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006213, spolufinancovaného Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost.

Předmětem projektu je vytvoření standardů kvality a bezpečí poskytování psychiatrické péče, a to pro všechny typy péče (lůžkovou, ambulantní, Centra duševního zdraví), dále pak metodiky jejich hodnocení včetně pilotního ověření a seznámení poskytovatelů služeb s těmito standardy a metodikou.