Vzdělávací akce na míru

Realizujeme komplexní vzdělávací programy z oblasti řízení a kontroly kvality a bezpečí péče ve zdravotnických zařízeních s cílem pomoci zájemcům o zavádění či zlepšování systému kvality a bezpečí péče s jeho efektivním naplánováním, implementací a udržováním, a to včetně přípravy a realizace akreditačního šetření. 

Formulář POPTÁVKA/OBJEDNÁVKA ke stažení ZDE.
(Vyplňte daný formulář a zašlete na adresu sekretariat@sakcr.cz. Obratem Vám zašleme individuální cenový návrh. Pokud budete souhlasit, podepíšete objednávku a zašlete ji zpět.)

Aktuální ceník vzdělávacích akcí ZDE

Jednotlivé vzdělávací akce jsou koncipovány především jako monotématické moduly se zaměřením na nejzávažnější či nejfrekventovanější rizika, která se mohou ve zdravotnickém zařízení vyskytovat. Jedná se především o oblast efektivní integrace řízení kvality a bezpečí do řídících procesů organizace, plánování a řízení lidských zdrojů, řízení procesů a projektů, identifikace a řízení rizik, proces interního auditu, řízení dokumentace, monitorování a měření, řízení zdravotnické techniky, správná interpretace národních i mezinárodních akreditačních standardů apod. Všechny akce jsou doplněny o kasuistiky, workshopy, případové studie a praktické nácviky tak, aby přínos pro praxi účastníků byl maximální.

Modulární systém vzdělávacích akcí umožňuje výběr jak konkrétní tématiky dle hloubky znalostí účastníka, jeho pracovního zařazení či aktuálně řešených problémů zdravotnického zařízení, tak i časové náročnosti - jednodenní monotématické semináře či vícedenní certifikované kurzy a konference. Například absolvování všech tří certifikovaných kurzů představuje komplexní seznámení s problematikou řízení kvality a bezpečí zdravotní péče na úrovni manažera kvality.

V případě, že Vás některá z akcí oslovila nebo máte požadavek na jinou vzdělávací akci k problematice řízení kvality a bezpečí ve zdravotnictví, kterou jste v nabídce nenašli, kontaktujte prosím Ing. Gabrielu Frankovou (tel. 602 325 322, e-mail: gabriela.frankova@sakcr.cz), cena se stanoví na základě specifikace rozsahu a formy akce.

 
Základní členění vzdělávacích akcí SAK:
 1. „Začátečníci“ – určeno pro zdravotnická zařízení, která „cestu kvality“ teprve nastupují či zvažují a potřebují rady jak nejefektivněji začít a jak postupovat, např. třídenní certifikovaný kurz „Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení“
 2. „Částečně pokročilí“ – pro zdravotnická zařízení, která již se systémem pro řízení kvality a bezpečnosti péče pracují, ale přivítají rady a zpětnou vazbu o správnosti postupů, např. třídenní certifikovaný kurz „Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče“ nebo praktický nácvik auditní metody „STOPAŘ“ přímo na zdravotnických pracovištích apod.
 3. „Pokročilí“ – určeno pro zdravotnická zařízení i jednotlivce, kteří již se v systému pro řízení kvality a bezpečí zdravotní péče dobře orientují a chtějí ho dále rozvíjet, precizovat, zefektivňovat a zlepšovat, jedná se např. o třídenní certifikovaný kurz „Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví“

Lektorský tým je tvořen auditory a konzultanty SAK s pedagogickou praxí a bohatými zkušenostmi s implementací jak národních, tak i mezinárodních akreditačních standardů a dalších systémů pro řízení kvality. Jedná se např. o MUDr. Davida Marxe, Ph.D., MUDr. Františka Vlčka, Ph.D., Ing. Gabrielu Frankovou, Doc. MUDr. Dalibora Pastuchu, Ph.D., MBA, Mgr. Barboru Vaculíkovou, MBA, Mgr. Ivanu Koudelkovou, Ing. Martina Mayera, Renatu Pokornou aj.

 

Individuální vzdělávání dle potřeb zdravotnických zařízení

Pro zdravotnická zařízení preferující vysoce efektivní vzdělávací akce nabízí Spojená akreditační komise, o.p.s. semináře/kurzy s vysokým podílem nácviku praktických dovedností realizované přímo na míru konkrétnímu zdravotnickému zařízení.

+++ Výhodou těchto akcí je:
 • Vzdělávací akce probíhají přímo v prostorách příslušného zdravotnického zařízení,
 • Možnost volby vyhovujícího termínu,
 • Lektor pracuje s konzistentní skupinou zaměstnanců, kteří se vzájemně znají,
 • Akce jsou koncipovány s ohledem na znalostní potenciál zaměstnanců, konkrétní rizika zařízení a jeho provozně-organizační strukturu- maximální eliminace „hluchých míst“ v důsledku rozdílné znalostní úrovně účastníků a jejich zájmů,
 • Nácvik praktických dovedností probíhá přímo na pracovištích zdravotnického zařízení,
 • Účastníci kurzu/semináře pod vedení lektora se na konkrétních podmínkách svého pracoviště naučí sami identifikovat rizika, bariery i cesty řešení,
 • Kurzy/semináře jsou flexibilní a zohledňují požadavky vrcholového vedení zdravotnického zařízení i cílovou skupinu účastníků (manažeři, lékaři, nelékařský zdravotnický personál, THP)
 • V případě organizačně propojené sítě zdravotnických zařízení je akce koncipována s cílem nastavit jednotné postupy pro řešenou oblast a vhodné podmínky pro benchmarking a následný motivační program – finanční úspora,
 • Každé vzdělávací akci vždy předchází telefonická nebo osobní konzultace se zástupci zdravotnického zařízení k upřesnění jejich očekávání a cílů akce.

 

Nabízené akce:
 
1. Interní auditor kvality a bezpečí ve zdravotnictví - rámcový program:
 • Účel a cíle interního auditu kvality
 • Plánování, realizace a dokumentace interního auditu
 • Interní audit jako proces a nejúčinnější informační zpětná vazba
 • Interní audit v kontextu řízení rizik
 • Auditní techniky, tipy a triky zkušených auditorů
 • Praktický nácvik dovedností auditora přímo na pracovištích zdravotnického zařízení
 • Audit zdravotnické dokumentace
 • Procesní audit typu stopař dle výběru zdravotnického zařízení

 

2. Manažer rizik ve zdravotnickém zařízení - rámcový program:
 • Nejčetnější a nejzávažnější rizika ve zdravotnictví – kasuistiky z České republiky i zahraničí
 • Nástroje aktivního vyhledávání rizik (brainstorming, Ishikawova analýza, Paretova analýza, analýza FMEA, kořenová analýza…)
 • Řízení rizik – identifikace, analýza, preventivní opatření, měření účinnosti
 • Řízení rizik ve vazbě na interní audit kvality a hlášení nežádoucích událostí
 • Praktický nácvik identifikace rizik a jejich analýzy, tipy a triky úspěšných manažerů rizik

 

3. Efektivní řízení lidských zdrojů v kontextu požadavků systému pro řízení kvality a bezpečí - rámcový program:
 • Personální plánování v kontextu legislativy
 • Adaptační proces a jeho správné zvládnutí (plánování, realizace, kontrola, dokumentace)
 • Plán osobního rozvoje zaměstnance
 • Hodnocení zaměstnance a motivační program
 • Co jsou kompetence a jak na ně – snadno a efektivně
 • Popisy pracovních míst
 • Konzultace o možnosti zlepšení stávající personální agendy zdravotnického zařízení
 • Tipy a triky personalistů se zkušenostmi se systémy národní i mezinárodní externí kontroly kvality

 

4. Postupy efektivní implementace systému řízení kvality a bezpečí ve zdravotnickém zařízení - rámcový program:
 • Výběr správného systému pro řízení kvality a bezpečí – akreditace nebo certifikace?
 • Zákonný rámec pro systém řízení kvality a bezpečí a výkonu externí kontroly
 • Jak správně vybrat externí kontrolní orgán – Desatero kvalitní auditorské firmy
 • Efektivní postupy implementace
 • Předmět činnosti manažera kvality
 • Role vrcholového vedení a vedoucích zaměstnanců v řízení kvality a bezpečí
 • Systém řízené dokumentace – papíry nebo kvalita?
 • Systém už máme, ale jak ho udržet?
 • Měření efektivity systému kvality
 • Jak motivovat zaměstnance ke zlepšování
 • Tipy a triky zkušených manažerů kvality (národní i mezinárodní akreditace, certifikace)

 

5. Hygiena nemocničního prostředí a protiepidemická opatření - rámcový program:
 • Požadavky vyhlášky č. 306/2012 Sb. – podrobný rozbor, pro a proti
 • Nejčastější rizika v oblasti nemocniční hygieny
 • Kontrolní činnost a práce s daty – indikátory kvality a jejich využití
 • Kasuistiky ze zdravotnických zařízení České republiky i ze zahraničí
 • Tipy a triky v nemocniční hygieně
 • Workshop – problémy nejsou, všechno má nějaké řešení

 

6. Ošetřovatelský proces a optimalizace zdravotnické dokumentace - rámcový program:
 • Ošetřovatelský proces – cíle a smysl
 • Role sestry v řízení bezpečí
 • Sestra jako týmový hráč – co mohu ovlivnit a co je úkolem lékařů
 • Ošetřovatelský proces s rozumem – příklady správné praxe
 • Efektivní ošetřovatelská dokumentace – vyplňování formulářů nebo pacient?
 • Zdravotnická dokumentace a její legislativní rámec
 • Nejčastější chyby ve zdravotnické dokumentaci
 • Audit zdravotnické dokumentace – posouzení možnosti zlepšení aktuální zdravotnické dokumentace
 • Tipy a triky českých i zahraničních sester

 

7. Specifika řízení kvality a bezpečí v zařízeních následné a dlouhodobé péče - rámcový program:
 • Specifika systému kvality a bezpečí v zařízeních následné a dlouhodobé péče
 • Příklady správné praxe
 • Chyby a mýty v následné a dlouhodobé péči
 • Zdravotnická dokumentace s rozumem – nepřebírejte dokumentaci z akutní péče
 • Workshop – bariéry implementace
 • Audit zdravotnické dokumentace