Organizační dotazy

Zde naleznete odpovědi na často kladené dotazy týkající se Spojené akreditační komise a akreditace obecně.

Jaký je přínos akreditace pro akreditované zařízení?

Toto je nejčastější otázka pokládaná především zdravotníky. Obecně platí, že jakýkoli systém řízení kvality a bezpečí zavedený ve zdravotnické organizaci zvyšuje míru bezpečí poskytované péče a její kvality. Tím, že dojde ke standardizaci – tedy k přesnému popisu vybraných (obvykle rizikových) procesů – například podávání léků, předanestetické vyšetření apod. – zvýší se pravděpodobnost, že pracovníci budou tyto procesy provádět stejným způsobem, což minimalizuje nežádoucí variabilitu a zvyšuje se bezpečnost prováděných činností. Akreditace vyžaduje rovněž zavedení systémových plánovacích a kontrolních mechanizmů, čím podporuje jednak kontinuální zvyšování kvality řídících a komunikačních procesů (řízení na základě faktů, snižování rizik), jednak právní bezpečnost poskytovatele zdravotních služeb.

Pravdou je, že při zahájení přípravy k akreditaci zjišťuje řada zařízení nedodržování platné národní legislativy v praxi (jedná se např. o oblasti vedení zdravotnické dokumentace, ordinace léčiv a jejich skladování, protiepidemická opatření, řízení lidských zdrojů, požadavků na bezpečnost přístrojové techniky a bezpečí prostředí – nakládání s odpady a chemickými látkami, řízení informací apod.) nebo chybějící informační postupy, zajišťující včasnou identifikaci změn v legislativě a jejich implementaci do praxe poskytovatele zdravotních služeb. Akreditační standardy Spojené akreditační komise nastavují v tomto případě jakési „inventarizační zrcadlo“, pomocí kterého lze velmi přesně mapovat rezervy v daném zařízení a přijmout adekvátní nápravná či preventivní opatření v kontextu míry rizika současně prováděné praxe.

Z popsaného hlediska se v akreditovaných zařízeních zvýší transparentnost jak v oblasti klinických procesů – jasně se stanoví představy o indikacích k přijetí, propuštění či překladu, stanoví se minimální rozsah dokumentace poskytnuté péče, popíše se spektrum a časová dostupnost konsiliárních vyšetření, laboratorních a zobrazovacích vyšetření atd., tak i v oblasti neklinických procesů (plánování na základě faktů, řízení bezpečí prostředí včetně protiepidemických opatření, řízení informací, řízení lidských zdrojů atd.).

V ČR sice doposud není mechanismus, který by poskytovatelům zdravotních služeb s platným certifikátem kvality zajistil vyšší úhrady ze zdrojů zdravotního pojištění, ale nezpochybnitelným přínosem zavedení systému řízení kvality a bezpečí je vyšší transparentnost procesů, standardizace těch vysoce rizikových včetně stanovení jasných odpovědností za tyto procesy, aktivní identifikace rizik a jejich řízení (snižování chyb) a s tím související zvýšení právního bezpečí. 

Je třeba podávat přihlášku k akreditaci na začátku přípravy?

Nikoliv. Pokud se rozhodnete začít s přípravou k akreditaci, nemusíte o tom nijak informovat SAK. Pokud máte zájem o pomoc a chtěli byste využít našich konzultačních služeb, pak je dostačující objednávka před aktuální konzultační návštěvou. Přihlášku k akreditaci zašlete až ve chvíli, kdy se cítíte připraveni k akreditačnímu šetření a máte představu o jeho termínu, a to alespoň 3 měsíce před tímto termínem.

Lze si od SAK, o.p.s., objednat akreditaci na klíč?

Je žádoucí, aby se každé zařízení připravovalo co nejvíce samostatně. Na procesu řízení kvality péče a bezpečí pacientů se podílí všichni zaměstnanci a je tedy správné, aby se také zapojili do přípravy k akreditaci. Akreditační standardy SAK a metodika jejich naplnění jsou pro personál zdravotnických zařízení formulovány dostatečně srozumitelně, takže přípravu k akreditaci lze zvládnout pouze s minimální pomocí zvenčí. SAK rovněž nabízí konzultační služby a vzdělávací semináře včetně vzdělávání „na míru“ (více v rubrikách „dokumenty/konzultace“ a „ceník služeb/konzultace“) a informační podpora je takto dostatečně zajištěna. Rizika jednotlivých poskytovatelů zdravotní péče jsou z důvodu jedinečné organizačně-provozní struktury a kultury organizace nepřenositelná a z uvedeného důvodu je při implementaci systému řízení kvality a bezpečí naprosto neocenitelná znalost vlastního prostředí. Komplexní implementace systému externím subjektem může být zatížena snahou implementovat universální postupy, které specifika a stávající funkčnost již zavedených postupů poskytovatele zdravotních služeb nezohledňují. Akreditaci na klíč jako formu přípravy z uvedených důvodů SAK zásadně odmítá.

Jak dlouho se bude naše zařízení k akreditaci připravovat?

Velmi záleží na velikosti zařízení, na stupni připravenosti v daném okamžiku, na organizaci přípravy a mnoha dalších faktorech. Dle našich zkušeností se lze připravit k akreditaci v období od osmi měsíců do dvou let.

Jak se Akreditační standardy SAK staví k plnění národní legislativy?

Akreditační standardy SAK jasně hovoří o tom, že respektování obecně platných zákonů a norem je podmínkou splnění akreditačních požadavků, že dané zařízení musí mít fungující proces sledování změn v legislativě a jejich zapracování do svých vnitřních předpisů. U některých standardů je platná legislativa již jejich integrální součástí. Při akreditačním šetření je návaznost praxe na platnou a v době šetření účinnou legislativu vždy prověřována.

Jaký je rozdíl mezi akreditací SAK a mezinárodní?

Jedná se o dva rozdílné produkty poskytované různými organizacemi, které kromě stejného základního principu (akreditační standardy) nemají nic společného. SAK je na rozdíl od subjektů poskytujících mezinárodní akreditaci oprávněna provádět hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

Kolik stojí samotné akreditační šetření? Lze alespoň přibližně vyčíslit náklady spojené s přípravou na akreditaci?

Kalkulace ceny akreditačního šetření odráží hned několik faktorů a odvíjí se např. od velikosti zařízení, počtu pracovišť a s tím spojeným počtem členů hodnotitelského týmu, spektra poskytovaných služeb, nákladů na cestovné členů hodnotitelského týmu apod. Zájemce o akreditaci vyplní přihlášku, kde uvede požadované informace o zařízení a na základě této přihlášky je kalkulována nabídková cena.  

Management nemocnice uvažuje o získání akreditace. Čím bychom měli začít?

Doporučujeme začít organizačními opatřeními, tedy výběrem osoby, která bude celý proces přípravy koordinovat a následným jmenováním týmu, který si již rozdělí dílčí úkoly.

Při zahájení přípravy k akreditaci doporučujeme vytvořit z jednotlivých standardů a jejich indikátorů kontrolní list (například tabulka v excelu), který lze využít jako velice efektivní nástroj manažerské inventury vašeho zařízení. Indikátory pak lze rozdělit do tří skupin:

  • a) indikátory, které již zcela naplňujete,
  • b) indikátory, které naplňujete pouze částečně,
  • c) indikátory, které dosud nenaplňujete vůbec.

Takto vyplněný kontrolní list Vám poskytne jasný obrázek toho, které indikátory již naplňujete, které vnitřní předpisy máte zpracovány, které chybí nebo je potřeba je aktualizovat. Tento postup Vám poskytne validní údaje, na základě kterých je možno zpracovat reálný časový harmonogram implementace, přičemž nejvyšší prioritu zpracování doporučujeme přidělit indikátorům ze skupin b) a c), které upravují činnosti potencionálně více rizikové pro pacienta nebo personál (např. podávání léků, dokumentace perioperační péče, vedení zdravotnické dokumentace, práva pacientů apod.).

Jak dlouho platí udělení Akreditace SAK, je stanovena nějaká doba pro reakreditaci?

Akreditace SAK je v souladu s platnou legislativou (§ 105 zákona č. 372/2011 Sb. v platném znění) udělována na 3 roky. Poskytovatel zdravotních služeb, pokud si chce zachovat statut „akreditováno“, musí projít reakreditačním šetřením každé tři roky.