Seminář „Prevence a kontrola infekcí ve zdravotnickém zařízení a efektivní práce s daty“

Seminář je již plně obsazen. V případě zájmu o zařazení mezi náhradníky nás kontaktujte emailem na adrese rw@sakcr.cz. Děkujeme za pochopení.

 

Termín:               7.11. 2017

Časová dotace:  9.00 – 15.30 hod.
Místo konání:     3. LF Univerzity Karlovy v Praze, Ruská 87, 100 00 Praha 10, učebna 525
Lektoři:               Renáta Pokorná, Ing. Gabriela Franková

Cílová skupina:  zdravotničtí pracovníci, manažeři kvality, epidemiologické sestry, interní auditoři a ostatní pracovníci zdravotnických zařízení, participující na zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče 

 

Cena:                 1080,- Kč včetně DPH

 

 

Zajištění bezpečného prostředí pro poskytování zdravotní péče a aktivní vyhledávání a řízení rizik je jedním z hlavních cílů systémů pro řízení kvality. Mezi oblasti s potenciálně velmi vysokým výskytem rizik bezesporu patří hygiena prostředí zdravotnického zařízení. Cílem pracovního dne je seznámit účastníky nejen s legislativními požadavky a nejčastějšími chybami, které se při poskytování zdravotní péče v oblasti prevence infekcí vyskytují, ale rovněž i s postupy efektivní kontrolní a auditní činnosti, sběru dat o funkčnosti Programu prevence a kontroly infekcí, jejich analýzy a definování opatření ke zvýšení bezpečnosti pacientů i personálu zdravotnického zařízení. Seminář je řešen interaktivně s možností řízených diskusí na témata zvolená účastníky.

 

Program:
09.00 – 09.30 Registrace účastníků


09.30 – 10.00 Blok I. – lektor Ing. G. Franková
 • Program prevence a kontroly infekcí (PPKI)
   o Cíle PPKI a jeho legislativní rámec
   o PPKI jako součást systému zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče – procesní pojetí
   o Odpovědnost za Program prevence infekcí – jednotlivec nebo týmová hra?

10.00 – 13.00 Blok II. – lektor R. Pokorná
 • Hygiena provozu a nejčastější chyby v praxi (řízená diskuse za každým tématem)
   o TOP 10 – 10 nejčastější a nejčetnějších chyb
   o Zásady manipulace s biologickým materiálem, používání rukavic a poranění zdravotníků
   o Zásady manipulace se stravou
   o Zásady manipulace s použitým a čistým prádlem
   o Zásady manipulace s odpady a platná legislativa
   o Chemické látky a směsi – skladování, značení, bezpečnostní listy, písemná pravidla a platná legislativa
   o Hygiena rukou a možnosti kontroly
   o Infekce ve zdravotnickém zařízení – snižování rizika a prevence
   o Bariérový a izolační režim při výskytu závažných multirezistentních kmenů
 • Workshop k bloku II – konkrétní případy z praxe účastníků kurzu a jejich modelová řešení.


13.00 – 13.30 Přestávka na občerstvení


13.30 – 15.30 Blok III. – lektor Ing. G. Franková
• Řízení programu prevence a kontroly infekcí
o Stanovení cílů kvality v oblasti prevence infekcí, jejich efektivní stanovení a přehodnocování – PDCA
o Základní oblasti sběru dat o funkčnosti PPKI a jejich analýza
o Hodnocení dat jako základ efektivní prevence rizik
o Ukázky možných indikátorů kvality a jejich zpracování
• Workshop k bloku III – konkrétní případy z praxe účastníků kurzu a jejich modelová řešení.