Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví", Praha 19.-21.3.2018

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví" si klade za cíl seznámit účastníky jednak s nejčastějšími a nejzávažnějšími riziky při poskytování zdravotní péče, a to nejen s riziky zdravotnických, ale i nezdravotnických procesů, jednak s účinnými nástroji aktivního vyhledávání rizika, jeho řízení (přijímání preventivních opatření) a následného prověřování účinnosti opatření formou správně naplánovaného a připraveného interního auditu. Kurz je možno absolvovat samostatně nebo jej využít jako nadstavbový k rozšíření vědomostí získaných v certifikovném kurzu "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče".


Kurz je akreditován Ministerstvem zdravotnictví České republiky dle zákona č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví České republiky k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu - Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví.


Podmínky zařazení do kurzu:
Podmínkou pro zařazení do certifikovaného kurzu a získání certifikátu MZ ČR (po úspěšném složení testu) je odborná způsobilost k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. Lékaři a nezdravotničtí pracovníci mohou být do kurzu rovněž zařazeni, avšak bez nároku na certifikát MZ ČR (obdrží osvědčení SAK, o.p.s. o absolvování kurzu).
Při úspěšném absolvování všech tří certifikovaných kurzů SAK o.p.s. získá účastník certifikát "Teoretické základy řízení kvality a bezpečí."


Cíle certifikovaného kurzu:
Jedná se o kurz jehož cílem je seznámit účastníky jednak s nejčastějšími a nejzávažnějšími riziky při poskytování zdravotní péče, a to nejen s riziky zdravotnických, ale i nezdravotnických procesů, jednak s účinnými nástroji aktivního vyhledávání rizika, jeho řízení (přijímání preventivních opatření) a následného prověřování účinnosti opatření formou správně naplánovaného a připraveného interního auditu. Kurz je možno absolvovat samostatně nebo jej využít jako nadstavbový k rozšíření vědomostí získaných v certifikovném kurzu "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče".


Význam certifikovaného kurzu:
Kurz je koncipován především jako interaktivní s velkým důrazem na praktické ukázky a úkoly simulující současné prostředí různých zdravotnických zařízení včetně fakultních nemocnic. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni aktivně používat základní nástroje pro identifikaci a analýzu rizik (Pareto, Ishikawa, FMEA, regulační diagram, kořenovou analýzu atd.), které jsou upraveny pro prostředí zdravotnických provozů a řídit analytické týmy a pracovní skupiny. Dále budou schopni v kontextu procesního řízení nastavovat účinnou interní komunikaci mezi útvary realizujícími nebo evidujícími různé oblasti kontrolní a auditní činnosti (např. personální audit, hygienický audit, audit bezpečnosti prostředí, kontroly státních dozorových orgánů apod.).


Kurz je určen manažerům kvality, interním auditorům kvality a vedoucím zdravotnickým zaměstnancům na všech řídících úrovní včetně vrcholového vedení zdravotnických zařízení. Kurz je koncipován tak, aby získané znalosti a dovednosti mohl absolvent uplatnit ve svém zdravotnickém zařízení bez ohledu na to, jaký systém kvality (národní akreditační standardy, mezinárodní akreditační standardy, normy řady ISO apod.) je v něm implementován.


Termín konání:         19.-21.3.2018
Místo konání:             Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
                                      U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6
Lektoři:                      MUDr. David Marx, Ph.D., Ing. Gabriela Franková, Ing. Patrik Kapias
Cena:                          4.100,- Kč/osoba včetně DPH
Cena zahrnuje:          22 hodin výuky, učební texty, občerstvení v průběhu kurzu, certifikát
                                      o absolvování kurzu, možnost konzultace s lektory
Kredity:                       13 kreditů (nelékařští zdravotničtí pracovníci)


Program kurzu:

Pondělí

09.30 – 10.00           Registrace účastníků
10.00 – 12.30           III. Základy řízení rizika
                                     - fáze identifikace rizika
                                     - fáze analýzy příčin a důsledků rizika – stanovení priorit rizik
                                     - fáze definování preventivních opatření k minimalizaci rizika
                                     - fáze prověření účinnosti preventivních opatření
12.30 - 13.15           IV. Nástroje identifikace a analýzy rizik – 1. část
                                     - Metody brainstormingu při identifikaci rizika
                                     - Dekompozice prověřovaného procesu - vývojový diagram
13.15 – 14.00          Oběd
14.00 – 16.30          IV. Nástroje identifikace a analýzy rizik – 2. část
                                   - Kořenová analýza
                                   - Analýza příčin a následků (Ishikawova analýza)
                                   - Paretova analýza
                                   - Analýza FMEA (upravená pro zdravotnické zařízení)


Úterý
08.00 – 08.45         IV. Nástroje identifikace a analýzy rizik – 3. část
08.45 - 11.15          I. Efektivní plánování interního auditu
                                   - Základní cíl interního auditu – prevence rizika
                                   - Plánování interního auditu ve vazbě na řízení rizik
                                   - Indikátory kvality – metodika volby indikátoru, definice základních
                                     parametrů indikátoru
                                  - Nežádoucí události – sběr dat, analýza a hodnocení
                                  - Nečastější a nejzávažnější rizika při poskytování zdravotní péče
11.15 – 12.45         II. Procesně orientovaný audit – 1. část
                                  - Podstata a cíle procesně orientovaného auditu
                                  - Audit typu „STOPAŘ“
                                  - Metoda „Hluboké orby“ – kořenová analýza neshody
12.45 – 13.30         Oběd
13.30 – 15.15         II. Procesně orientovaný audit – 2. část
                                   - Procesně řízená interní komunikace jako účinný nástroj sběru dat
                                     o potenciálním riziku (multioborová spolupráce)
15.15 – 16.45         V. Praktický nácvik dovedností – 1. část


Středa
08.00 – 11.15         V. Praktický nácvik dovedností – 2. část
11.30 – 12.15         VI. Závěrečný test ověření znalostí (20 otázek)
12.30 – 13.00         Závěr certifikovaného kurzu


Garant semináře:
MUDr. David Marx, Ph.D.


Uzávěrka přihlášek:
Do 10.3.2018 nebo do naplnění kapacity certifikovaného kurzu (maximálně 25 účastníků).