Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 21.5.-23.5.2018

Údaje v elektronické přihlášce je nutno uvést pravdivě a úplně. Tyto údaje jsou následně přenášeny do papírové podoby, která Vám bude předložena k podpisu a kontrole u registrace. Zároveň se také jedná o informace nutné k vystavení certifikátu (především NCONZO číslo, pokud je Vám přiděleno), bez potřebných údajů označených jako *povinně nelze certifikát vystavit.

--------------------------------------------------------------------------

 

Kurz je akreditován Ministerstvem zdravotnictví České republiky dle zákona č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví České republiky k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu - Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví.


Podmínky zařazení do kurzu:
Podmínkou pro zařazení do certifikovaného kurzu a získání certifikátu MZ ČR (po úspěšném složení testu) je odborná způsobilost k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. Lékaři a nezdravotničtí pracovníci mohou být do kurzu rovněž zařazeni, avšak bez nároku na certifikát MZ ČR (obdrží osvědčení SAK, o.p.s. o absolvování kurzu).
Při úspěšném absolvování všech tří certifikovaných kurzů SAK o.p.s. získá účastník certifikát "Teoretické základy řízení kvality a bezpečí."


Cíle certifikovaného kurzu:
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připravit je jak teoreticky, tak i prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality
a bezpečí zdravotnického zařízení.


Význam certifikovaného kurzu:
Absolventi kurzu se naučí plánovat, řídit a vyhodnocovat proces interního auditu v kontextu řízení rizik, pojímat zdravotnické zařízení jako procesně orientovaný a vzájemně propojený systém zdravotnických a nezdravotnických činností, osvojí si dovednosti efektivní komunikace s auditovanými a auditorské techniky prověřování včetně zvládání ego-obranných mechanismů zaměstnanců zdravotnického zařízení. Nedílnou součástí kurzu je rovněž postup při zavádění interního auditu, nastavení a vytvoření dokumentovaného postupu pro proces auditu, zpracovávání kontrolních listů a komplexní dokumentace auditů (program a plán auditu, zpráva z auditu, personální agenda auditorů atd.), kvalifikační požadavky na auditory, základní požadavky normy ISO 19011 pro provádění auditu. Celá koncepce kurzu je založena na praktických zkušenostech se zaváděním systémů kvality
a interních auditů u poskytovatelů zdravotních služeb v České republice i v zahraničí. Nedílnou součástí jsou kazuistiky, případové studie a fotodokumentace z auditů.


Termín konání:          21.5.-23.5.2018
Místo konání:             Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice
                                    Praha
                                    U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6
Lektoři:                       Doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA, Ing. Gabriela Franková,
                                    Mgr. Ivana Koudelková
Cena:                          4.100,- Kč/osoba včetně DPH
Cena zahrnuje:          22 hodin výuky, učební texty, občerstvení v průběhu kurzu,
                                    certifikát o absolvování kurzu, možnost konzultace s lektory
Kredity:                      13 kreditů (nelékařští zdravotničtí pracovníci)


Kurz je určen všem pracovníkům v jejichž pracovní náplni je nebo v budoucnu má být odpovědnost za řízení či provádění interních auditů kvality a bezpečí poskytované péče nebo řízení kvality. Kurz je vhodný rovněž pro auditory zdravotní péče, poskytované v zařízeních sociálních služeb.           


Program certifikovaného kurzu:
Pondělí
09.30 – 10.00        Registrace účastníků
10.00 – 13.15        I. Základní společné požadavky systémů pro řízení kvality - předmět
                                 auditu
                                   • řízení a kontrola – procesní pojetí
                                   • procesy: standardizace a řízení dokumentace, poskytování péče,
                                     řízení lidských zdrojů, řízení infrastruktury
13.15 – 14.00       Oběd
14.00 – 15.30       II. Audit jako systematický, nezávislý a dokumentovaný proces - cíle
                                a poslání interního auditu
                                 • Norma ISO 19011 - základní pojmy,
                                 • analýza proveditelnosti auditu
15.45 – 16.30      III. Personální zajištění interního auditu
                                 • Odpovědnosti a pravomoci vedení zdravotnického zařízení,
                                   auditora, auditovaného
                                 • Požadavky na kvalifikaci interních auditorů kvality a její udržování

 

Úterý
08.00 – 09.30     IV. Dokumentovaný postup procesu interního auditu
                                • Minimální osnova řídícího aktu
09.45 – 13.15     V. Fáze interního auditu
                                • Příprava, realizace a dokumentování interního auditu, tvorba
                                  kontrolních listů
                                • Auditní techniky, ego-obranné mechanismy, zvládání konfliktů
13.15 – 14.00      Oběd
14:00 – 15.30      VI. Audit zdravotnické dokumentace
                                • základní legislativní požadavky
                                • nejčastější chyby ve zdravotnické dokumentaci


Středa
08.30 – 13.45       VII. Nácvik praktických dovedností (na zdravotnickém pracovišti)
13.45 – 14.30       VIII. Závěrečný test ověření znalostí (20 otázek)
14.30 – 14.45       Závěr certifikovaného kurzu

 

Garant semináře:
MUDr. David Marx, Ph.D


Uzávěrka přihlášek:
Do 10.5.2018 nebo do naplnění kapacity certifikovaného kurzu (maximálně 24 účastníků).