Trénink manažera kvality a bezpečí, Praha 02-05/2019

KAPACITA NAPLNĚNA. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O ZAŘAZENÍ MEZI NÁHRADNÍKY KONTAKTUJTE rw@sakcr.cz

 

 

„Trénink manažera kvality a bezpečí“

únor - květen 2019

 

Předpokladem efektivního a funkčního řízení kvality je kompetentní a „komplexní“ manažer. Pouhá orientace na požadavky systému kvality bez jejich integrace do dalších řídicích systémů zdravotnického zařízení je v současné době již nedostatečná. Z uvedeného důvodu nabízíme komplexní manažerské vzdělávání, které si klade za cíl v rámci 6-ti modulů propojit teoretické znalosti z oblasti kvality s praktickým rámcem různých typů zdravotnických zařízení.

 

Kurz je určen všem zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům, kteří se aktivně angažují v  řízení kvality a bezpečí nebo jen mají zájem si vědomosti z této oblasti rozšířit. Kurz je pojímán jako nadstavbový a z uvedeného důvodu předpokládá jistou míru znalostí z oboru, není tedy určen pro úplné začátečníky.

 

Místo konání:                 3. LF Univerzity Karlovy Praha,
                                         Ruská 87, 100 00 Praha 10


Termín konání:              Modul 1 a 2 – 14. - 15.02.2019

                                        Modul 3 a 4 – 01. - 02.04.2019

                                        Modul 5 a 6 – 16. - 17.05.2019

 

Lektorský tým:               MUDr. David Marx, Ph.D., 
                                         Ing. Gabriela Franková

                                         MUDr. František Vlček, PhD., MHA,


                                        

Workshopy:                    Mgr. Hana Drábková, FN Hradec Králové;
                                         Mgr. Dita Svobodová, VFN Praha,

                                         Ing. Kristina Krausová, AGEL, a.s.,

                                         Ing. Alžběta Rossi, ON Kolín, a.s., 

                                         MUDr. Viktor Kubricht, Ph.D., FNKV Praha

                                        

Ukončení vzdělávání:   Obhajoba týmových projektů, individuální zkouška/test.

                                        

Cena:                             15.050,- Kč včetně DPH

Cena zahrnuje:               Tištěné pracovní materiály, konzultace s lektory,
                                        občerstvení

 

Modul 1 - „Kvalitář profesionál“, 14.2 2019

Úkolem manažera kvality je především vysoce odborná práce metodika s velmi širokým záběrem problematiky od léčebné a ošetřovatelské péče po přes řízení lidských zdrojů, IT technologií a informací až po bezpečnou infrastrukturu nemocnice v souladu s platnou legislativou. Předpokladem úspěchu na této pozici je tedy velmi dobrá znalost systémů pro řízení kvality a bezpečí, a to včetně legislativního rámce.
 

Cílem tohoto 1. modulu je seznámit účastníky se základními požadavky a hlavními cíli systémů pro řízení kvality a bezpečí zdravotní péče, a to včetně zahraničních modelů.

 

Program:
a) Teorie a praxe kvality – pojmy, definice, cíle, nástroje, plánování, implementace,
     kontinuální zlepšování, kontrola funkčnosti a efektivity systémů pro řízení kvality
     a   bezpečí
b)  Základní společné pilíře systémů řízení kvality a bezpečí - srovnání jednotlivých
     systémů (ISQua, minimální standardy dle vyhlášky, normy řady ISO, akreditace
     SAK, JCI – procesní pojetí)
c)  Základní odborné požadavky na kvalitáře ve zdravotnickém zařízení - předmět
     činnosti, kompetence, organizační začlenění – výhody a nevýhody…)
d)  Systémy řízení kvality a bezpečí v kontextu legislativy – základní legislativa,
     tvořící rámec systémů pro řízení kvality (zákon 372/2011 Sb., zdravotnická
     technika, metrologie, Atomový zákon, hygiena, ochrana osobních údajů) včetně
     kazuistik.
e)  Workshop zkušeností

 

 

Modul 2 - „Kvalitář manažer“,  15.2. 2019

Častou chybou manažera kvality je představa, že za všechno odpovídá a všechno musí naplánovat, udělat a zkontrolovat sám, což je téměř vždy nereálné s ohledem na spektrum činností, které mají být do systému kvality a bezpečí zakomponovány.
 

Cílem tohoto 2. modulu je představit různé techniky kvalitního řízení a metody prevence vyhoření.

 

Program:
a)  Manažerské role kvalitáře - za co skutečně odpovídá, kdy jak a co delegovat,
     pravidla metodického řízení…
b)  7 pravidel úspěšného manažera
c)  Strategický management v kostce - pozice systému řízení kvality a bezpečí
     v rámci řízení zdravotnického zařízení, řízení kvality jako SBU, jak zpracovat
     a začlenit strategický plán
     kvality do korporátní strategie zdravotnického zařízení
d)  Projektový management - jak správně naplánovat implementaci systému kvality
     a bezpečí včetně monitorovacích mechanismů efektivního postupu
e)  Procesní management - základní pravidla procesního řízení, členění procesů
     (hlavní, řídící, podpůrné) procesní přístup k řízení kvality a bezpečí
f)  Management změn - systém kvality jako skoková změna, na co se zaměřit,
    možné bariery a jejich překonávání, na co nezapomenout
g) Tým kvality – co to je a k čemu slouží, ideální personální obsazení týmu kvality,
     jak řídit tým, základní týmové role
h) Workshop zkušeností

 

Modul 3 - „Kvalitář učitel a komunikátor“,  1.4. 2019
Implementace systémů pro řízení kvality a bezpečí se neobejde bez plánované, kontinuální, komplexní a vysoce efektivní komunikace. Paradoxem je, že právě budování komunikačních vazeb bývá často podceňovaným procesem. Má-li však kvalitář plnit roli metodika dobře, nemůže se zavřít v kanceláři u počítače a jen tvořit směrnice.
 

Cílem 3. modulu je seznámit účastníky se základními komunikačními technikami
a nástroji, které jsou při řízení kvality a bezpečí nezbytné.


Program:
a)  Efektivní interní a externí komunikace kvality a bezpečí (Co komunikovat, kdy,
     jak, kontrola funkčnosti komunikačních vazeb…)
b)  Komunikační nástroje a praktiky, silné a slabé stránky formální a neformální
     komunikace, základy rétoriky
c)  Krizová komunikace a řízení konfliktů
d)  Základy nonverbální komunikace
e)  Interní vzdělávání zaměstnanců v kontextu řízení rizik
f)   Workshop zkušeností

 

Modul 4 - „Kvalitář úředník“,  2.4. 2019
Jedním z požadavků systémů řízení kvality a bezpečí je dokladovatelnost procesu řízení rizik a zlepšování. Není-li tento požadavek pochopen a správně uchopen, může ze systému vytvořit kontraproduktivní a paradoxně velmi rizikový „antisystém“.
 

Cílem 4. modulu je definovat a prodiskutovat minimální požadavky na dokumentaci, potřebnou k řízení kvality a bezpečí.

 

Program:
a)  Přímé a nepřímé agendy útvaru pro řízení kvality (co vést na útvaru a na co jen
     dálkově dohlížet)
b)  Jak připravovat podklady o kvalitě pro vrcholové vedení
c)  Jak efektivně připravovat presentace o výsledcích, funkčnosti, zlepšování QMS
d)  Řízení dokumentů a záznamů (tvorba, údržba, uchovávání)
e)  Základy statistiky
f)   Workshop zkušeností

 

Modul 5 - „Kvalitář kontrolor a manažer rizik“,  16.5. 2019

Prioritou číslo 1 systémů pro řízení kvality a bezpečí je aktivní identifikace rizik
a jejich účinná prevence. Mají-li být přijímána efektivní opatření, je nutné nejprve poznat a analyzovat příčiny vzniku rizik, což vyžaduje zavedení příslušných kontrolních mechanismů a postupů, které hrozící riziko odhalí včas.

 

Cílem 5. modulu je seznámit účastníky s možnými nástroji včasné detekce rizik
a mírou jejich účinnosti.

 

Program:

a) Základní nástroje pro zajištění zpětné vazby o funkčnosti QMS (indikátory kvality,
    nežádoucí události, Resortní bezpečnostní cíle, stížnosti, řídící kontroly, externí
    kontroly…)
b) Interní audit – plánování, realizace, vyhodnocení, dokumentování, oblasti
    interního auditu dle procesů, mezioborová spolupráce
c)  Základní členění rizik a principy jejich řízení – kazuistiky z České republiky
     i zahraničí
d)  Rizika z pohledu legislativy – kazuistiky z České republiky i zahraničí. Rizika
     v kontextu procesního řízení (nejčastější rizika v členění dle hlavních, řídících
     a podpůrných procesů)
e)  Workshop – modelová řešení konkrétních rizik dle výběru účastníků
     (např. nakládání s léčivy, přenosné nemoci, vedení zdravotnické dokumentace
      a jiných záznamů, infrastruktura atd.)
a)  Praktický nácvik interního auditu – řešení modelových situací, jejich analýza,
     návrhy opatření.
 

 

Modul 6 „Kvalitář student“, 17.5. 2019

Má-li být vzdělávání považováno za kvalitní a efektivní, musí mít v kontextu řízení kvality účinnou zpětnou vazbu. A touto vazbou je bezpochyby prověření znalostí, které si účastníci z 5 modulů odnesli. Poslední, 6. modul je koncipován jako presentace jak týmových, tak individuálních dovedností.

 

Program:

a) Veřejná presentace zadaných týmových projektů
b) Závěrečná ústní zkouška nebo písemný test