e-kurz Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče - Certifikovaný kurz MZČR

Nově stanovené datum pro konání e-kurzu je 9.-11.2.2021. Možnost bezplatného storna je 1.2.2021.

Vzhledem k přetrvávající nepříznivé situaci kvůli epidemii COVID-19 a možnosti prodloužení mimořádných opatření i do doby plánované realizace certifikovaného kurzu, na který jste přihlášeni, se SAK snaží hledat nové alternativní cesty výuky. Na základě pozitivního stanoviska MZČR budeme realizovat certifikovaný kurz formou částečné distanční výuky

9.2. – 1. den kurzu proběhne elektronickou formou pomocí platformy ZOOM (pozvánky zašleme)

10.2. – 2.den kurzu proběhne elektronickou formou pomocí platformy ZOOM (pozvánky zašleme)

11.2. – 3. den kurzu (praktická výuka) bude pořádán v prostorách Ústřední vojenské nemocnice Praha. S ohledem na omezený počet účastníků by výuka probíhala ve dvou cyklech – 1. skupina dopoledne, 2. skupina odpoledne. Bez této praktické výuky nelze kurz dokončit.

V tomto odkazu prosím vypňte preferenci zařazení do skupin: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wo1tbZAnNOfoKI0qi1vrln-PS4lgbbFnl85vLFWNfS8/edit?usp=sharing

Účastníci e-kurzu obdrží slevový voucher ve výši 500,- Kč, který mohou uplatnit v roce 2021 na některé vzdělávací akci SAK dle vlastního výběru. Cena kurzu bude po předložení voucheru snížena o 500,-Kč.


Níže uvádíme odpovědi na nejčastější otázky:
 
Nechci e-kurz, dávám přednost klasické výuce. Co mám dělat? Jak to bude s poplatkem?
Účast stornujte pouze v případě, že nebudete mít zájem o účast v e-kurzu. Pokud storno v Klientském IS neproběhne do 1.2.2020, automaticky s Vámi budeme počítat. V opačném případě se přihlaste do svého účtu v Klientském IS a u dané akce stornujte svou účast, v dalším kroku Vás systém vyzve k zadání čísla účtu, na který vrátíme poplatek. Po datu 1.2.2020 již nebude možné účast na e-kurzu stornovat.

Jak to bude s výukovými materiály v případě e-kurzu.
Materiály Vám budou poskytnuty v elektronické podobě před konáním kurzu.

Kdy bude vypsán nový termín klasického kurzu s prezenční výukou?
Počítáme s podzimními termíny.Vzhledem k aktuální situaci a prodloužení preventivních opatření souvisejících s onemocněním Covid-19 se nekoná vzdělávací akce v datu od 19.-21.5.2020, rovněž termín 9.-11.11.2020 je přesunut na jarní období - o přesném datu Vás budeme informovat.

Kurz je akreditován Ministerstvem zdravotnictví České republiky dle zákona č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví České republiky k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu - Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví.


Podmínky zařazení do kurzu:
Podmínkou pro zařazení do certifikovaného kurzu a získání certifikátu (po úspěšném složení testu) je odborná způsobilost k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. Lékaři a nezdravotničtí pracovníci mohou být, v případě volných míst, do kurzu rovněž zařazeni, avšak bez nároku na certifikát MZ ČR (obdrží osvědčení SAK, o.p.s.
o absolvování kurzu).


Cíle certifikovaného kurzu:
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připravit je jak teoreticky, tak i prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.


Význam certifikovaného kurzu:
Absolventi kurzu se naučí plánovat, řídit a vyhodnocovat proces interního auditu
v kontextu řízení rizik, pojímat zdravotnické zařízení jako procesně orientovaný
a vzájemně propojený systém zdravotnických a nezdravotnických činností, osvojí si dovednosti efektivní komunikace s auditovanými a auditorské techniky prověřování včetně zvládání ego-obranných mechanismů zaměstnanců zdravotnického zařízení. Nedílnou součástí kurzu je rovněž postup při zavádění interního auditu, nastavení a vytvoření dokumentovaného postupu pro proces auditu, zpracovávání kontrolních listů a komplexní dokumentace auditů, kvalifikační požadavky na auditory, základní požadavky normy ISO 19011 pro provádění auditu. Celá koncepce kurzu je založena na praktických zkušenostech se zaváděním systémů kvality a interních auditů u poskytovatelů zdravotních služeb v České republice. Nedílnou součástí jsou kazuistiky, případové studie a fotodokumentace z auditů.