12. výroční konference SAK - Kvalita a bezpečí zdravotní péče: Týmová práce - prevence ve zdravotnictví

Vážení účastníci nadcházející konference,

rádi bychom Vás informovali o nezbytných hygienických opatřeních, které je nutno dodržet v průběhu konference.

Upozorňujeme, že všichni účastníci již při vstupu do budovy musí mít zakryté dýchací cesty. Mimořádné opatření MZČR s účinností od 31.7.2021 nařizuje do odvolání všem osobám při účasti na kongresech v prezenční formě povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.

Dále je nutné při registraci prokázat splnění jedné z uvedených podmínek:

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý́ antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo 
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a toto doloží platným národním certifikátem o provedeném očkování nebo platným certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské́ unie o digitálním certifikátu EU COVID, nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV- 2 nebo RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 
 • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen prosebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy. 

Zakazuje se účasti na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo které nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu (viz výše). Rychlý antigenní test nebude možné provést na místě!

Organizátor akce je dle tohoto nařízení povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek (viz výše) kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci. Prosíme, připravte si k registračnímu pultu nachystané prokázání splnění podmínek, např. aplikaci Tečku se zobrazeným QR kódem, abychom mohli podmínku ověřit a urychlili registraci všech účastníků.

Děkujeme za pochopení a budeme se těšit 13.9. v pondělí na konferenci.

 

30.4.2021

Vážení účastníci,

bohužel Vás musíme informovat – vzhledem ke stále nepříznivé situaci pro konání větších akcí – o dalším posunu termínu naší konference. Nadcházející termín pro konferenci „Kvalita a bezpečí zdravotní péče: Týmova práce – prevence rizik ve zdravotnictví“, původně plánované na 21.9.2020 a 14.6.2021,

je přesunut na pondělí 13.9.2021, Orea Hotel Pyramida v Praze.

V nejbližších dnech budete informování o podrobnostech pomocí mailingu. Vámi zaplacené účastnické poplatky jsou platné. Pokud byste žádali jejich vrácení, prosíme Vás o provedení storna v rámci Klientského informačního systému, případně kontaktujte Ing. Radka Wiltavského (733 524 804, radek.wiltavsky@sakcr.cz)

 

září 2020

S velkým politováním Vám sdělujeme, že po dlouhém zvažování a četných diskusích v rámci SAK i s externími odborníky jsme se rozhodli nadcházející termín konference Kvalita a bezpečí zdravotní péče: Týmova práce – prevence rizik ve zdravotnictví, plánované na 21.9.2020, přesunout na 14.6.2021.

K tomuto kroku nás vede jednak eskalující epidemiologická situace, ale především snaha zajistit účastníkům našich akcí možnost v klidu a komfortně je využít k výměně zkušeností a informací. I když jsme spolu s Orea Hotelem Pyramida zavedli organizační opatření minimalizující epidemiologická rizika, absolutně je eliminovat nelze a jako organizace zaměřená na prevenci rizik jsme se rozhodli zbytečně neriskovat.

Je nám líto, že v letošním roce se naše konference neuskuteční – jsme však přesvědčeni, že kromě klidnější a bezpečnější atmosféry bude její červnová podoba příležitostí ke zhodnocení ještě většího množství zkušeností.

Vámi zaplacené účastnické poplatky jsou platné pro červnový termín, pokud byste žádali jejich vrácení, prosíme Vás o provedení storna v rámci Klientského informačního systému, případně kontaktujte Ing. Radka Wiltavského (733 524 804, radek.wiltavsky@sakcr.cz)

 

Původní text:

Zveme Vás k účasti na 12. výroční odborné konferenci SAK pořádané

Spojenou akreditační komisí ve spolupráci s Českou asociací sester a Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky.

"Kvalita a bezpečí zdravotní péče: 
Týmová práce – prevence rizik ve zdravotnictví“

Konference se koná pod záštitou a za osobní účasti ministra zdravotnictví ČR 
Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha a primátora hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba.

Letošní konference je zaměřena na oblast proaktivního řízení rizik při poskytování zdravotních služeb a jeho přínosu nejen v době mimořádných opatření. V letošním roce si připomínáme 200. výročí narození Florence Nightingale, jejímuž odkazu je konference rovněž věnována.

V plenární části vystoupí:

 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR
 • MUDr. Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy
 • PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka prezidentka České asociace sester
 • Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
 • MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., náměstkyně pro léčebně-preventivní péči Nemocnice Na Bulovce
 • MUDr. David Marx, Ph.D., ředitel Spojené akreditační komise
 • MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel ZZS HMP

Nedílnou součástí konference budou prezentace zkušeností zástupců zdravotnických zařízení – letos ve čtyřech sekcích.

 • Sekce I. - Kvalita a bezpečí nejen v době krize
 • Sekce II. - Klíčová role sester v 21. století – odkaz Florence Nightingale 
 • Sekce III. - Přednemocniční péče, sociální služby, varia 
 • Sekce IV. - Biomedicína a lékařská informatika

 

Registrace k pasivní účasti na konferenci:

Registrace je možná standardním způsobem pomocí Klientského informačního systému (KIS). Přihlášení do KIS je umístěno na webových stránkách SAK v pravém horním rohu. 

Po přihlášení (případně prvotní registraci) je možné si vybrat z nabízených vzdělávacích akcí včetně této konference. Po přihlášení Vám bude vystaven v rámci systému Zálohový list a po jeho uhrazení Daňový doklad. 

Na výběr je u konference ze dvou možností:

 • Standardní cena: 2.500 Kč včetně DPH
 • Cena pro zástupce zařízení akreditovaných SAK, o.p.s.: 2.100 Kč včetně DPH (při prezenci je nutné doložit potvrzení zaměstnavatele o pracovněprávním či obdobném vztahu k poskytovateli zdravotní péče, který je držitelem certifikátu o akreditaci SAK, o.p.s.).