e-kurz Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče - Certifikovaný kurz MZČR

Datum bezplatného storna: 2.12.2020

Vzhledem k přetrvávající nepříznivé situaci kvůli epidemii COVID-19 a možnosti prodloužení mimořádných opatření i do doby plánované realizace certifikovaného kurzu, na který jste přihlášeni, se SAK snaží hledat nové alternativní cesty výuky. Na základě pozitivního stanoviska MZČR zvažujeme v současné době množnost realizovat certifikovaný kurz formou částečné distanční výuky. K tomu, abychom mohli distanční výuku připravit, potřebujeme znát Váš zájem o tuto formu studia, které by probíhalo následovně: 

14.12. – 1. den kurzu proběhne elektronickou formou pomocí platformy ZOOM (pozvánky zašleme)

15.12. – 2.den kurzu proběhne elektronickou formou pomocí platformy ZOOM (pozvánky zašleme)

16.12. – 3. den kurzu (praktická výuka pro max. 9 účastníků) bude pořádán v prostorách Ústřední vojenské nemocnice Praha. S ohledem na omezený počet účastníků by výuka probíhala ve dvou cyklech – 1. skupina dopoledne, 2. skupina odpoledne. Bez této praktické výuky nelze kurz dokončit.

V tomto odkazu prosím vypňte preferenci zařazení do skupin: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wo1tbZAnNOfoKI0qi1vrln-PS4lgbbFnl85vLFWNfS8/edit?usp=sharing

Účastníci e-kurzu obdrží slevový voucher ve výši 500,- Kč, který mohou uplatnit v roce 2021 na některé vzdělávací akci SAK dle vlastního výběru. Cena kurzu bude po předložení voucheru snížena o 500,-Kč.


Níže uvádíme odpovědi na nejčastější otázky:
 
Nechci e-kurz, dávám přednost klasické výuce. Co mám dělat? Jak to bude s poplatkem?
Účast stornujte pouze v případě, že nebudete mít zájem o účast v e-kurzu. Pokud storno v Klientském IS neproběhne do 2.12.2020, automaticky s Vámi budeme počítat. V opačném případě se přihlaste do svého účtu v Klientském IS a u dané akce stornujte svou účast, v dalším kroku Vás systém vyzve k zadání čísla účtu, na který vrátíme poplatek. Po datu 2.12.2020 již nebude možné účast na e-kurzu stornovat.

Jak to bude s výukovými materiály v případě e-kurzu.
Materiály Vám budou poskytnuty v elektronické podobě před konáním kurzu.

Kdy bude vypsán nový termín klasického kurzu s prezenční výukou?
Počítáme s jarními termíny únor-duben. Před otevřením přihlášek dostanete přednostně e-mail s informacemi a možností se přihlásit. Nebojte, míst bude dost!

 

Kurz je akreditován Ministerstvem zdravotnictví České republiky dle zákona č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví České republiky k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu - Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví.


Podmínky zařazení do kurzu:
Podmínkou pro zařazení do certifikovaného kurzu a získání certifikátu (po úspěšném složení testu) je odborná způsobilost k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. Lékaři a nezdravotničtí pracovníci mohou být, v případě volných míst, do kurzu rovněž zařazeni, avšak bez nároku na certifikát MZ ČR (obdrží osvědčení SAK, o.p.s.
o absolvování kurzu).


Cíle certifikovaného kurzu:
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připravit je jak teoreticky, tak i prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.


Význam certifikovaného kurzu:
Absolventi kurzu se naučí plánovat, řídit a vyhodnocovat proces interního auditu
v kontextu řízení rizik, pojímat zdravotnické zařízení jako procesně orientovaný
a vzájemně propojený systém zdravotnických a nezdravotnických činností, osvojí si dovednosti efektivní komunikace s auditovanými a auditorské techniky prověřování včetně zvládání ego-obranných mechanismů zaměstnanců zdravotnického zařízení. Nedílnou součástí kurzu je rovněž postup při zavádění interního auditu, nastavení a vytvoření dokumentovaného postupu pro proces auditu, zpracovávání kontrolních listů a komplexní dokumentace auditů, kvalifikační požadavky na auditory, základní požadavky normy ISO 19011 pro provádění auditu. Celá koncepce kurzu je založena na praktických zkušenostech se zaváděním systémů kvality a interních auditů u poskytovatelů zdravotních služeb v České republice. Nedílnou součástí jsou kazuistiky, případové studie a fotodokumentace z auditů.