Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče - Certifikovaný kurz MZČR - PŘESUN NA JARO 2022 (pův. termín 29.11.-1.12.2021)

původní termín: 29.11.2021 - 1.12.2021

25.11. - stanoven nový termín kurzu: 22.-24. února 2022 (datum bezplatného storna: 14.2.2022)

23.11. - Vážení účastníci, vzhledem k nejnovějším informacím jsme nuceni plánovaný kurz přesunout na jarní termín, který bude upřesněn. V případě, že chcete zachovat svou přihlášku, nemusíte podnikat žádné kroky - bude automaticky přesunuta vč. poplatku na nový termín. V případě, že s novým termínem nesouhlasíte, přihlaste se do Kleintského IS a v sekci Moje přihlášky a absolvované tuto účast stornujte. Systém Vás vyzve k zadání čísla účtu, na který se má vrátit poplatek. Ihned se vystaví také dobropis, ten včetně daňového dokladu odevzdejte na účtárnu. Všechny doklady jsou k dispozici v Klientském IS.

19.11. - Vážení účastníci, s novými vládními opatřeními není daný kurz nikterak měněn a k dnešnímu dni (19.11.) uvádíme, že proběhne dle platného programu. Podmínkou je pouze platné očkování dle vládního nařízení.

Kurz je akreditován Ministerstvem zdravotnictví České republiky dle zákona č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví České republiky k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu - Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví.


Podmínky zařazení do kurzu:
Podmínkou pro zařazení do certifikovaného kurzu a získání certifikátu (po úspěšném složení testu) je odborná způsobilost k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. Lékaři a nezdravotničtí pracovníci mohou být, v případě volných míst, do kurzu rovněž zařazeni, avšak bez nároku na certifikát MZ ČR (obdrží osvědčení SAK, o.p.s.
o absolvování kurzu).


Cíle certifikovaného kurzu:
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připravit je jak teoreticky, tak i prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.


Význam certifikovaného kurzu:
Absolventi kurzu se naučí plánovat, řídit a vyhodnocovat proces interního auditu
v kontextu řízení rizik, pojímat zdravotnické zařízení jako procesně orientovaný
a vzájemně propojený systém zdravotnických a nezdravotnických činností, osvojí si dovednosti efektivní komunikace s auditovanými a auditorské techniky prověřování včetně zvládání ego-obranných mechanismů zaměstnanců zdravotnického zařízení. Nedílnou součástí kurzu je rovněž postup při zavádění interního auditu, nastavení a vytvoření dokumentovaného postupu pro proces auditu, zpracovávání kontrolních listů a komplexní dokumentace auditů, kvalifikační požadavky na auditory, základní požadavky normy ISO 19011 pro provádění auditu. Celá koncepce kurzu je založena na praktických zkušenostech se zaváděním systémů kvality a interních auditů u poskytovatelů zdravotních služeb v České republice. Nedílnou součástí jsou kazuistiky, případové studie a fotodokumentace z auditů.