Interní auditor a manažer rizik ve zdravotnictví - Certifikovaný kurz MZČR - PŘESUN NA JARO 2022 (pův. termín 6.-8.12.2021)

26.11. - Stanoven nový termín kurzu: 21.-23. března 2022 (datum bezplatného storna: 13.3.2022). Vážení účastníci, vzhledem k nejnovějším informacím jsme nuceni plánovaný kurz přesunout na jarní termín, který bude upřesněn. V případě, že chcete zachovat svou přihlášku, nemusíte podnikat žádné kroky - bude automaticky přesunuta vč. poplatku na nový termín. V případě, že s novým termínem nesouhlasíte, přihlaste se do Kleintského IS a v sekci Moje přihlášky a absolvované tuto účast stornujte. Systém Vás vyzve k zadání čísla účtu, na který se má vrátit poplatek. Ihned se vystaví také dobropis, ten včetně daňového dokladu odevzdejte na účtárnu. Všechny doklady jsou k dispozici v Klientském IS.

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví" si klade za cíl seznámit účastníky jednak s nejčastějšími a nejzávažnějšími riziky při poskytování zdravotní péče, a to nejen s riziky zdravotnických, ale i nezdravotnických procesů, jednak s účinnými nástroji aktivního vyhledávání rizika, jeho řízení (přijímání preventivních opatření) a následného prověřování účinnosti opatření formou správně naplánovaného a připraveného interního auditu. Kurz je možno absolvovat samostatně nebo jej využít jako nadstavbový k rozšíření vědomostí získaných v certifikovném kurzu "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče".


Kurz je akreditován Ministerstvem zdravotnictví České republiky dle zákona č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví České republiky k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu - Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví.

 

Podmínky zařazení do kurzu:
Podmínkou pro zařazení do certifikovaného kurzu a včetně certifikátu MZ ČR (po úspěšném složení testu) je získání způsobilosti k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. Lékaři
a nezdravotničtí pracovníci mohou být do kurzu rovněž zařazeni, avšak bez nároku na certifikát MZ ČR (obdrží osvědčení SAK, o.p.s. o absolvování kurzu).
Při úspěšném absolvování všech tří certifikovaných kurzů SAK o.p.s. získá účastník certifikát "Teoretické základy řízení kvality a bezpečí."


Cíle certifikovaného kurzu:
Jedná se o kurz jehož cílem je seznámit účastníky jednak s nejčastějšími a nejzávažnějšími riziky při poskytování zdravotní péče, a to nejen s riziky zdravotnických, ale i nezdravotnických procesů, jednak s účinnými nástroji aktivního vyhledávání rizika, jeho řízení (přijímání preventivních opatření) a následného prověřování účinnosti opatření formou správně naplánovaného a připraveného interního auditu. Kurz je možno absolvovat samostatně nebo jej využít jako nadstavbový k rozšíření vědomostí získaných v certifikovném kurzu "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče".

 

Význam certifikovaného kurzu:
Kurz je koncipován především jako interaktivní s velkým důrazem na praktické ukázky a úkoly simulující současné prostředí různých zdravotnických zařízení včetně fakultních nemocnic. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni aktivně používat základní nástroje pro identifikaci a analýzu rizik (Pareto, Ishikawa, FMEA, regulační diagram, kořenovou analýzu atd.), které jsou upraveny pro prostředí zdravotnických provozů a řídit analytické týmy a pracovní skupiny. Dále budou schopni v kontextu procesního řízení nastavovat účinnou interní komunikaci mezi útvary realizujícími nebo evidujícími různé oblasti kontrolní a auditní činnosti (např. personální audit, hygienický audit, audit bezpečnosti prostředí, kontroly státních dozorových orgánů apod.).


Kurz je určen manažerům kvality, interním auditorům kvality a vedoucím zdravotnickým zaměstnancům na všech řídících úrovní včetně vrcholového vedení zdravotnických zařízení. Kurz je koncipován tak, aby získané znalosti a dovednosti mohl absolvent uplatnit ve svém zdravotnickém zařízení bez ohledu na to jaký systém kvality (národní akreditační standardy, mezinárodní akreditační standardy, normy řady ISO, NYAHO apod.) je v něm implementován.