Trénink manažera kvality

Předpokladem efektivního a funkčního řízení kvality je kompetentní a „komplexní“ manažer. Pouhá orientace 
na požadavky systémů řízení kvality a bezpečí bez jejich integrace do dalších řídicích systémů zdravotnického zařízení je v současné době již nedostatečná. Z uvedeného důvodu nabízíme komplexní manažerské vzdělávání, které si klade za cíl v rámci 6-ti modulů (možno absolvovat i jednotlivé vybrané moduly) propojit teoretické znalosti z oblasti řízení kvality a bezpečí s praktickým rámcem různých typů zdravotnických zařízení.

Vzdělávání je určeno všem lékařům, nelékařským zdravotnickým pracovníkům i nezdravotnickým pracovníkům, kteří se aktivně angažují v řízení kvality a bezpečí ve zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že vzdělávací akce má nadstavbový charakter a vyžaduje alespoň základní znalosti o řízení kvality a bezpečí, není určena pro úplné začátečníky.

 

Modul 1 - „Kvalitář profesionál“ - listopad 2022

Úkolem manažera kvality je především vysoce odborná práce metodika s velmi širokým záběrem problematiky 
od léčebné a ošetřovatelské péče po přes řízení lidských zdrojů, IT technologií a informací až po bezpečnou infrastrukturu nemocnice v souladu s platnou legislativou. Předpokladem úspěchu na této pozici je tedy velmi dobrá znalost systémů pro řízení kvality a bezpečí, a to včetně legislativního rámce. Cílem tohoto 1. modulu je seznámit účastníky se základními požadavky a hlavními cíli systémů pro řízení kvality a bezpečí zdravotní péče, a to včetně zahraničních modelů (základní pilíře systému pro řízení kvality a bezpečí, kvalita v kontextu práva…).

Modul 2 - „Kvalitář manažer“ - listopad 2022

Častou chybou manažera kvality je představa, že za všechno odpovídá a všechno musí naplánovat, udělat 
a zkontrolovat sám, což je téměř vždy nereálné s ohledem na spektrum činností, které mají být do systému kvality a bezpečí zakomponovány. Cílem tohoto 2. modulu je představit různé techniky kvalitního řízení, delegování 
a metody prevence vyhoření (manažer kvality a jeho manažerské role, prevence vyhoření, tým kvality…).

Modul 3 - „Kvalitář učitel a komunikátor“ – leden 2023

Implementace systémů pro řízení kvality a bezpečí se neobejde bez plánované, kontinuální, komplexní a vysoce efektivní komunikace. Paradoxem je, že právě budování komunikačních vazeb bývá často podceňovaným procesem. Cílem 3. modulu je seznámit účastníky se základními komunikačními technikami a nástroji, které jsou při řízení kvality a bezpečí nezbytné (efektivní interní komunikace, řízení konfliktů, komunikační nástroje a praktiky).

Modul 4 - „Kvalitář úředník“ – leden 2023

Jedním z požadavků systémů řízení kvality a bezpečí je požadavek na efektivní práci s daty a jejich využívání k řízení. Pouhý sběr dat však nestačí, účelem je, aby data byla analyzována a hlavně pochopena pracovníky, kteří mohou jejich trend přímo ovlivňovat. Cílem 4. modulu je seznámit účastníky s postupy optimalizace vnitřních postupů v kontextu dat o kvalitě (řízení dokumentů a záznamů, příprava podkladů o kvalitě, efektivní prezentace dat, přímé a nepřímé agendy…).

Modul 5 - „Kvalitář kontrolor a manažer rizik“  - únor 2023

Proces kontinuálního řízení rizik je obligatorním požadavkem nejen systémů pro řízení kvality, ale i platné legislativy. Není-li tento požadavek správně pochopen, může ze systému vytvořit kontraproduktivní a paradoxně velmi rizikový „antisystém“, Cílem 5. modulu je definovat a prodiskutovat minimální požadavky na dokumentaci, potřebnou 
k řízení rizik (management rizik, nástroje jejich proaktivní identifikace, rizika prostředí…).

Modul 6 „Kvalitář student“ - únor 2023

Má-li být vzdělávání považováno za kvalitní a efektivní, musí mít v kontextu řízení kvality účinnou zpětnou vazbu. 
A touto vazbou je bezpochyby prověření znalostí, které si účastníci z 5-ti modulů odnesli. Poslední, 6. modul je koncipován jako prezentace jak týmových, tak individuálních dovedností.