Interní auditor a manažer rizik ve zdravotnictví - Certifikovaný kurz MZČR

Určeno pro: všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, fyzioterapeut, zdravotní laborant, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, radiologický asistent, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, nutriční terapeut, zubní technik, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent, bimedicínský technik, biomedicínský inženýr, adiktolog, psycholog ve zdravotnictví, logoped ve zdravotnictví, zrakový terapeut, radiologický fyzik, odborný praocvník v laboratoních metodách a v přípravě léčivých přípravků.

Podmínky zařazení do kurzu:
Podmínkou pro zařazení do certifikovaného kurzu a získání certifikátu (po úspěšném složení testu) je odborná způsobilost k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. Způsobilost bude ověřena v registru zdravotnických pracovníků, kde musí být uvedena. V opačném případě není možné tuto způsobilost ověřit a nelze zařadit účastníka do CK pro získání specializované způsobilosti. Aktuální stav v registru a jeho případné doplnění si ověřte před přihlášením do kurzu u svého zaměstnavatele.

Lékaři a nezdravotničtí pracovníci mohou být, v případě volných míst, do kurzu rovněž zařazeni, avšak bez nároku na certifikát MZ ČR (obdrží osvědčení SAK, o.p.s. o absolvování kurzu).

 

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví" si klade za cíl seznámit účastníky jednak s nejčastějšími a nejzávažnějšími riziky při poskytování zdravotní péče, a to nejen s riziky zdravotnických, ale i nezdravotnických procesů, jednak s účinnými nástroji aktivního vyhledávání rizika, jeho řízení (přijímání preventivních opatření) a následného prověřování účinnosti opatření formou správně naplánovaného a připraveného interního auditu. Kurz je možno absolvovat samostatně nebo jej využít jako nadstavbový k rozšíření vědomostí získaných v certifikovném kurzu "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče".

Kurz je akreditován Ministerstvem zdravotnictví České republiky dle zákona č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví České republiky k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu - Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví.

 

Cíle certifikovaného kurzu:
Jedná se o kurz jehož cílem je seznámit účastníky jednak s nejčastějšími a nejzávažnějšími riziky při poskytování zdravotní péče, a to nejen s riziky zdravotnických, ale i nezdravotnických procesů, jednak s účinnými nástroji aktivního vyhledávání rizika, jeho řízení (přijímání preventivních opatření) a následného prověřování účinnosti opatření formou správně naplánovaného a připraveného interního auditu. Kurz je možno absolvovat samostatně nebo jej využít jako nadstavbový k rozšíření vědomostí získaných v certifikovném kurzu "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče".