Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče - Certifikovaný kurz MZČR

Datum 19.11.2024 - 21.11.2024
Bezplatné storno do 05.11.2024
Místo konání ÚVN, viz. program
Kapacita 13/25
Cena od 7900 Kč
Lektoři Ing. Gabriela Franková, Mgr. Ivana Koudelková
Aktuální program Stáhnout program
Přihlášení / stornování akce je možná pouze při přihlášení do účtu.
Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče - Certifikovaný kurz MZČR

Určeno pro: všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, fyzioterapeut, zdravotní laborant, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, radiologický asistent, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, nutriční terapeut, zubní technik, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent, bimedicínský technik, biomedicínský inženýr, adiktolog, psycholog ve zdravotnictví, logoped ve zdravotnictví, zrakový terapeut, radiologický fyzik, odborný praocvník v laboratoních metodách a v přípravě léčivých přípravků.

Podmínky zařazení do kurzu:

Podmínkou pro zařazení do certifikovaného kurzu a získání certifikátu (po úspěšném složení testu) je odborná způsobilost k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. Způsobilost bude ověřena v registru zdravotnických pracovníků, kde musí být uvedena. V opačném případě není možné tuto způsobilost ověřit a nelze zařadit účastníka do CK pro získání specializované způsobilosti. Aktuální stav v registru a jeho případné doplnění si ověřte před přihlášením do kurzu u svého zaměstnavatele.

Lékaři a nezdravotničtí pracovníci mohou být, v případě volných míst, do kurzu rovněž zařazeni, avšak bez nároku na certifikát MZ ČR (obdrží osvědčení SAK, o.p.s. o absolvování kurzu).

Kurz je akreditován Ministerstvem zdravotnictví České republiky dle zákona č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví České republiky k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu - Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví.


Cíle certifikovaného kurzu:
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připravit je jak teoreticky, tak i prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.


Význam certifikovaného kurzu:
Absolventi kurzu se naučí plánovat, řídit a vyhodnocovat proces interního auditu
v kontextu řízení rizik, pojímat zdravotnické zařízení jako procesně orientovaný
a vzájemně propojený systém zdravotnických a nezdravotnických činností, osvojí si dovednosti efektivní komunikace s auditovanými a auditorské techniky prověřování včetně zvládání ego-obranných mechanismů zaměstnanců zdravotnického zařízení. Nedílnou součástí kurzu je rovněž postup při zavádění interního auditu, nastavení a vytvoření dokumentovaného postupu pro proces auditu, zpracovávání kontrolních listů a komplexní dokumentace auditů, kvalifikační požadavky na auditory, základní požadavky normy ISO 19011 pro provádění auditu. Celá koncepce kurzu je založena na praktických zkušenostech se zaváděním systémů kvality a interních auditů u poskytovatelů zdravotních služeb v České republice. Nedílnou součástí jsou kazuistiky, případové studie a fotodokumentace z auditů.