Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení - Certifikovaný kurz MZČR

Datum 14.10.2024 - 16.10.2024
Bezplatné storno do 02.10.2024
Místo konání ÚVN, viz program
Kapacita 9/25
Cena od 7900 Kč
Lektoři MUDr. David Marx, Ph.D., Ing. Gabriela Franková a další odborníci z oblasti řízení kvality a bezpečí
Aktuální program Stáhnout program
Přihlášení / stornování akce je možná pouze při přihlášení do účtu.
Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení - Certifikovaný kurz MZČR

Určeno pro: všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, fyzioterapeut, zdravotní laborant, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, radiologický asistent, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, nutriční terapeut, zubní technik, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent, bimedicínský technik, biomedicínský inženýr, adiktolog, psycholog ve zdravotnictví, logoped ve zdravotnictví, zrakový terapeut, radiologický fyzik, odborný praocvník v laboratoních metodách a v přípravě léčivých přípravků.

Podmínky zařazení do kurzu:
Podmínkou pro zařazení do certifikovaného kurzu a získání certifikátu (po úspěšném složení testu) je odborná způsobilost k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. Způsobilost bude ověřena v registru zdravotnických pracovníků, kde musí být uvedena. V opačném případě není možné tuto způsobilost ověřit a nelze zařadit účastníka do CK pro získání specializované způsobilosti. Aktuální stav v registru a jeho případné doplnění si ověřte před přihlášením do kurzu u svého zaměstnavatele.

Lékaři a nezdravotničtí pracovníci mohou být, v případě volných míst, do kurzu rovněž zařazeni, avšak bez nároku na certifikát MZ ČR (obdrží osvědčení SAK, o.p.s. o absolvování kurzu).

Certifikovaný kurz "Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení" si klade za cíl připravit odborníky v oblasti řízení kvality, kteří budou schopni plánovat, řídit, koordinovat, komunikovat a vyhodnocovat budování a udržování systému pro řízení kvality péče a bezpečí pacientů a připravit zdravotnické pracoviště/zařízení k akreditaci/certifikaci.

Při úspěšném absolvování všech tří certifikovaných kurzů SAK o.p.s. (Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení, Interní auditor kvalita a bezpečí zdravotní péče a Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví) získá účastník certifikát „Teoretické základy řízení kvality a bezpečí."


Cíle certifikovaného kurzu:

Připravit odborníky v oblasti řízení kvality, kteří budou schopni plánovat, řídit, koordinovat, komunikovat a vyhodnocovat budování a udržování systému pro řízení kvality péče a bezpečí pacientů a připravit zdravotnické pracoviště/zařízení k akreditaci/certifikaci.

Účastníci se seznámí se základními společnými pilíři systémů pro řízení a kontrolu kvality a bezpečí (procesy, postupy/lidé/prostředí, optimalizace/standardizace, monitorování a měření, rozhodování na základě validních údajů, zapojení všech zaměstnanců, kontinuální zlepšování atd.), nejčastějšími riziky a manažerskými chybami, které se mohou při zavádění systému řízení kvality a bezpečí vyskytnout a budou schopni je identifikovat a eliminovat. Kurz je koncipován tak, aby získané znalosti a dovednosti mohl absolvent maximálně uplatnit ve svém zdravotnickém zařízení bez ohledu na to, jaký systém kvality (akreditační standardy platné v ČR, mezinárodní akreditační standardy, normy řady ISO apod.) je v něm implementován. Oblast interního auditu kvality je probírána v základním rozsahu, který umožní absolventům podílet se a kontrole kvality. Nadstavbové znalosti a dovednosti interního auditora kvality jsou součástí samostatného kurzu.

Význam certifikovaného kurzu:
Usnadnění pochopení významu, principů a cílů řízení kvality a bezpečí ve zdravotnických zařízeních (bez ohledu na zvolený typ systému) a tím i ve zjednodušení, urychlení a zlevnění implementace. Kurz je koncipován jako prožitkový s využitím příkladů a úkolů
z praxe zdravotnických zařízení různého typu (lůžková péče, ambulantní péče, následná péče, laboratoře…), což má zásadní význam pro kvalitu praktického nácviku dovedností. Volba této koncepce vychází z bohatých zkušeností SAK v rámci konzultačních a akreditačních šetření ve zdravotnických zařízeních.